Browsing all articles tagged with podatki w holandii
grudnia
7
Komentarze wyłączone

Podatek od wynagrodzeń

Każdy, kto pracuje zarobkowo w Niderlandach, jest płatnikiem podatku od wynagrodzenia Pracodawcy lub jednostka, która wypłaca wynagrodzenia, potracą jednocześnie podatek od wynagrodzę, regularnie wpłacając go do właściwego organu skarbowego. Podatek od wynagrodzę składa się podatku od wynagrodzę i składek na ubezpieczenie społeczne.
Składki na ubezpieczenie społeczne potrącane SA zgodnie z:

• ustawa o emeryturach (AOW);
• ustawa o świadczeniach na wypadek śmierci (ANW);
• ustawa o nadzwyczajnych kosztach leczenia (AWBZ).

W celu zapobiegania płaceniu dużej kwoty raz w roku na podatek dochodowy od osób
fizycznych i na ubezpieczenie społeczne, wprowadzono zaliczkowe pobieranie podatku. Pobór podatku dokonywany jest w momencie osiągnięcia przychodu.

1.1. Płatnicy

Pracownicy zobowiązani są opłacać podatek od wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne proporcjonalnie do uzyskanych przychodów lub zysków. Potracę zaliczkowych dokonuje pracodawca lub urzędy wypłacające świadczenia i zasiłki. Zarówno artyści, jak i sportowcy zawodowi płaca podatek od wynagrodzę, niezależnie od faktu czy SA zatrudnieni czy nie. Pracodawcom i pracownikom przysługuje wybór zgłoszenia formy stosunku pracy dla celów podatkowych, a zgłoszenie do urzędu winno byś wspólne.

1.2. Podstawa opodatkowania i stawki podatkowe

Zaliczkę na podatek od wynagrodzę oblicza się w oparciu o całostka wynagrodzenia pracownika. Zaliczka na podatek od wynagrodzę jest pobierana od zasiłków, emerytury i innych świadczeń Najważniejsza posta płacy to “płaca w formie pieniężnej” jak: wynagrodzenie, dodatek na wakacje, dodatek za nadgodziny, wypłata za trzynasty miesiąc oraz inne wynagrodzenia, które pracodawca wypłaca pracownikowi w formie pieniężnej jako wynagrodzenie.
Poza tym jest jeszcze kilka innych form płacy:

• wynagrodzenie “w naturze”;
• roszczenia;
• (zwolnione z podatku) zwroty i środki pomocnicze.

Wynagrodzenie w naturze to płaca nie wypłacona w formie pieniężnej, np. wakacje czy kamera.
Roszczenie to uprawnienie do zwrotu kosztów czy środków pomocniczych. Przykładami
środków pomocniczych SA np: narzędzia, posiłki czy bilety na transport publiczny.
Zwolnione zwroty to kwoty wypłacane pracownikowi przez pracodawce na pokrycie kosztów poniesionych w celu należytego wykonania pracy oraz kwoty płacone przez pracodawce pracownikowi, który na ogół tych kwot nie uważna za wynagrodzenie za świadczone usługi. Tesli przyznanie określonych rzeczy nie podlega opodatkowaniu, zwrot kosztów możne nie podlega opodatkowaniu np: literatura fachowa czy ubrania robocze. Zwrotów wolnych od podatku czy środków pomocniczych nie wlicza się do dochodu. Pozostałe zwroty wolne od opodatkowania i środki pomocnicze SA związane z pewnymi limitami, np. koszty podróżny Czasami wysokosiężny

zwrotów i środków pomocniczych ograniczona jest kwotami standardowymi, które należny wliczy jako czesz wynagrodzenia lub które podlegają opodatkowaniu (temat ten zostanie dalej omówiony). W takim przypadku nie zwolniona z podatku czesz zwrotu czy środka pomocniczego podlega opodatkowaniu.
Pracodawca okresowo odprowadza wstrzymane zaliczki na podatek oraz końcowy pobór podatku
do urzędu podatkowego przez złożenie deklaracji podatkowej w danym urzędzie

Stawki
Podatek od wynagrodzę wynosi:

I Próg – 33,65% pierwszej części dochodu do wysokości 17.319 euro
Z czego 2,5% stanowi podatek, a 31,15% składki na ubezpieczenie społeczne.

II Próg – 41,40% od kolejnej kwoty w wysokości 13.803 euro
Z czego 10,25% stanowi podatek i 31,15% składki na ubezpieczenie społeczne.

III Próg – 42% od kolejnej kwoty w wysokości 21.942 euro
Stawka stanowi wyłącznie podatek.

IV Próg – 52% od pozostałej części Stawka stanowi wyłącznie podatek.

Dla podatników w wieku 65 lat i powyżej, stawki dla pierwszych dwóch progów wynoszą odpowiednio 15,75% i 23,50%, w związku z tym, ze osoby w tym wieku nie murza już opłaca składek na AOW (Old -Age Pensi on).

Zwrot nadpłaty podatku
Potrącając podatek od wynagrodzę pracodawca zobowiązany jest uwzględnia zwrot nadpłaty podatku, na który składa się zwrot generalny i zwrot indywidualny. SA to ogólne środki skierowane do wszystkich zatrudnionych. Ogólny zwrot składa się z elementu podatku i elementu składek na ubezpieczenie społeczne. Prawo do otrzymania części zwrotu ogólnego (Składki na ubezpieczenie społeczne) posiadają jedynie osoby, które SA objęte obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym w Niderlandach. Pracodawca nie musi bras pod uwagę odliczę i odpisów związanych z indywidualna sytuacja danego pracownika. Aby skorzysta z indywidualnych odpisów pracownik powinien wypełnia zeznanie podatkowe. Dla niektórych pracowników podatek od wynagrodzę stanowi podatek ostateczny, jako ze nie mogą skorzysta z odpisów osobistych i nie posiadają innych źródeł dochodu.

Obniżenie podatku i składek na ubezpieczenie społeczne dla wybranych grup pracowników Pracodawca możne korzysta z obniżenia podatku i składek na ubezpieczenie społeczne dla pewnych grup pracowników, w wyniku czego pracodawca będzie odprowadzał niższe kwoty na podatek od wynagrodzę i składki ubezpieczenia społecznego.
Obniżony podatek jest forma wsparcia rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji.

1.3. Pracownicze plany oszczędnościowe oraz udział w zyskach

Pracownicy maja możliwość wzięcia udziału w planie oszczędnościowym prowadzonym tylko przez jednego pracodawce. Maksymalna nieopodatkowana kwota oszczędności w 2007r. wynosi
613 euro. Warunki uczestnictwa w planie oszczędnościowym:

• Pracownik został zatrudniony przez pracodawce od 1 stycznia danego roku;
• Pracodawca aplikował o kredyt podatkowy dla pracownika od 1 stycznia danego roku;
• Pracownik nie uczestniczy w planie oszczędnościowym „carens-break saling schemat”.

Dezeli pracownik rozpoczął zatrudnienie po 1 stycznia roku kalendarzowego, nie będzie kwalifikowany do programu oszczędnościowego prowadzonego przez określonego pracodawce. Kolcowy podatek płacony przez pracodawce z tytułu planu oszczędnościowego wynosi 25%. Dla podatku dochodowego w roku 2007 występuje zwolnienie z podatku do kwoty 17.025 euro dla zamrożonych oszczędności depozytowych z planów oszczędnościowych w ramach podstawy
3.

1.4. Osoby tymczasowo zamieszkałe za granica oraz Holendrzy: przepis 30% zwolnienia

Osoby czasowo zamieszkałe w Niderlandach
Osoby czasowo zamieszkałe w Niderlandach i zatrudnione na czas określony, w pewnych sytuacjach mogą korzysta z tak zwanego 30% zwolnienia z podatku. Zwolnienie to ma zastosowanie wobec pracownika przybyłego spoza Niderlandów, który został rekrutowany czy delegowany do pracy u niderlandzkiego pracodawcy i spełnia określone warunki. Przepis ten pozwala pracodawcy na przyznanie ryczałtowego zwolnienia z podatku na dodatkowe koszty pracownika w związku z jego pobytem w Niderlandach (tzw. koszty eksterytorialne). Wysokosiężny kwoty ryczałtowego zwolnienia wynosi maksymalnie 30% od sumy wynagrodzenia wraz ze zwolnieniem. W celu obliczenia maksymalnego zwolnienia, wynagrodzenie mnożny się przez
100/70, a wynik przez30 %. Dezeli koszty rzeczywiste przewyższają kwotę ryczałtowa, zwrot kosztów dodatkowych będzie wolny od podatku. Zwrot opłat szkolnych płaconych na rzecz dzieci niezbezczeszczających do szkoły międzynarodowej jest także zwolniony z podatku i jest płacony poza ryczałtowym zwrotem poniesionych kosztów eksterytorialnych. Koszty na szkolenie zawodowe, które nie mogą byś uwzględnione jako koszty eksterytorialne, będą zwracane zgodnie z normalnymi przepisami, przy czym zwrot nie będzie podlegał opodatkowaniu. W celu zastosowania powyższego przepisu, pracodawca i pracownik powinni wspólnie zło zys wniosek w urzędzie podatkowym:

Elastyczniejszy,
Adelina Participium, nietingezetenenbelastingplichtigen
(oddział ds osób fizycznych, podatnicy tymczasowi)
w Heerlen
(PO BOX 2865
6401 DJ Heerlen
The Netherlands)

W przypadku uwzglednienia wniosku, 30% zwolnienia możneebyśś rozpatrzone zmocąa wsteczna. Zastosowanie zwolnienia obejmuje okres do 120 miesięcy (wraz z przedłożeniem). Okres ten

zostanie skrócony o czas wcześniejszych pobytów czy zatrudnię w Niderlandach, chyba, ze od chwili zakończenia ostatniego pobytu czy zatrudnienia opłynęło 10 lat. Dezeli pracownik przebywający w Niderlandach sobie tego życzy, możne byś częściowo uważany za zagranicznego podatnika dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych.

Pracownicy niderlandzcy
Holendrzy, którzy zostali oddelegowani do wybranych krajów, również posiadają prawo do 30%
zwolnienia. Pracodawca musi podlega holenderskiemu prawu podatkowemu. Pracownika uznaje się za oddelegowanego (ang. secondem), gdy spędza przynajmniej 45 dni w roku w jednym lub większej liczbie miejsc, do których został skierowany w związku z wykonywana praca.

 

grudnia
7
Komentarze wyłączone

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Osoby fizyczne, które osiągają dochód, płaca podatek dochodowy. Dochód poszczególnych osób możne pochodzi z rożnych źródeł Podatek dochodowy od osób fizycznych w zależności od źródła dochodu wyróżnia trzy kategorie. Kategorie te określane SA mianem podstaw (boxer). Dochód zakwalifikowany do poszczególnych kategorii opodatkowany jest rożnymi stawkami. Całostka podatku naliczanego we wszystkich trzech kategoriach stanowi sumę podatku dochodowego należnego

1.1. Podatnicy

Podatek dochodowy od osób fizycznych pobierany jest od dochodu osoby fizycznej. W skład grupy podatników wchodzą rezydenci podatkowi (osoby fizyczne zamieszkałe na stałe w Niderlandach) oraz podatnicy niestali (osoby fizyczne nie zamieszkałe na stałe w Niderlandach, a czerpiące dochody ze źródeł w Niderlandach). Od zamieszkałych na stałe pobiera się podatek od dochodu ze źródeł przychodów na całym świecie, a od nie zamieszkałych na stałe pobiera się tylko podatek od dochodu bezpośrednio związanego z terytorium Niderlandów. Inaczej wygląda to w przypadku, gdy osoby te korzystają z możliwości traktowania ich jak rezydentów – wówczas obowiązują ich te same zasady.
Podatek dochodowy od osób fizycznych nakładany jest indywidualnie. Partnerzy, małżonkowie,
mogą podzieli miedzy sobą wspólne składniki dochodu podlegającego opodatkowaniu w celu złożenia deklaracji podatkowej (np. przychody pochodzące z własnego mieszkania podlegające opodatkowaniu, wydatki na opiekę nad dzieckiem, przychody podlegające opodatkowaniu pochodzące z udziałów lub osobiste odliczenie). Partnerzy fiskalni to małżonkowie i zarejestrowani partnerzy. Ponadto, osoby zamieszkujące razem w konkubinacie i spełniające określone warunki mogą uzyska pozwolenie na uznanie za partnerów dla celów podatkowych.

1.2. Podstawa opodatkowania i stawka podatkowa

Rozróżnia się trzy rodzaje dochodu podlegającego opodatkowaniu:
Podstawa 1 – dochód podlegający opodatkowaniu ze stosunku pracy i mieszkania;
Podstawa 2 – dochód podlegający opodatkowaniu z tytułu posiadania znaczących udziałów;
Podstawa 3 dochód podlegający opodatkowaniu z oszczędności i inwestycji.
Należny podatek dochodowy od osób fizycznych składa się z sum kwot podatkowych
pochodzących ze wszystkich trzech podstaw. Pojęciem “dochód podlegający opodatkowaniu” określa się dochód pozostały po odliczeniu strat. W zależności od okoliczności osobistych, dochód stałych podatników możne byś obniżony o kwotę odliczenia osobistego.

Dochód z prowadzenia działalności gospodarczej
Dochód podlegający opodatkowaniu ze stosunku pracy i mieszkania podlega opodatkowaniu wg
podstawy 1. Według tej podstawy opodatkowane SA także dochody z działalności gospodarczej. Przedsiębiorstwa funkcjonujące w określonej formie prawnej tj. jako firmy jednoosobowe, spółki jawne (VOF) oraz spółki partnerskie podlegają obowiązkowi podatkowemu od osób fizycznych. Obliczanie dochodu obciążonego podatkiem odbywa się na takiej samej zasadzie jak w

przypadku podatku od spółek. Istnieje jednak kilka wyjątków Podatkiem dochodowym od osób fizycznych opodatkowani SA przedsiębiorcy z sektora MSP, którzy spełniają tzw. kryterium godzinowe. Zwolnienie to dotyczy przedsiębiorców poświęcających więcej niż 50% czasu i minimalnie 1.225 godzin w ciągu roku na prowadzenie własnej firmy. Okres odpisywania strat wynosi w tym przypadku trzy lata.

Odliczenia osobiste
Odliczenia osobiste dokonywane SA na wydatki związane z obowiązkowymi kosztami utrzymania (alimenty), kosztami studiów i na nadzwyczajne wydatki (np. z powodu choroby). Osobiste odliczenia podatkowe SA potrącane od dochodu ze stosunku pracy i mieszkania. Tesli to nie wystarcza, można dokona odliczę od dochodu z tytułu oszczędności i inwestycji, po których następuje odliczenie od dochodów z tytułu znaczących udziałów. Pozostałe odliczenia zostaną przeniesione na poczet kolejnych lat.

Stawki
Stawka podatkowa od dochodu ze źródeł stosunku pracy i mieszkania (podstawa 1)
Obliczenie podatku od dochodu podlegającego opodatkowaniu ze stosunku pracy i mieszkania
odbywa się według stawki:

I Próg – 33,65% pierwszej części dochodu do wysokości 17.319 euro
Z czego 2,5% stanowi podatek, a 31,15% składki na ubezpieczenie społeczne.

II Próg – 41,40% od kolejnej kwoty w wysokości 13.803 euro
Z czego 10,25% stanowi podatek i 31,15% składki na ubezpieczenie społeczne.

III Próg – 42% od kolejnej kwoty w wysokości 21.942 euro
Stawka stanowi wyłącznie podatek.

IV Próg – 52% od pozostałej części Stawka stanowi wyłącznie podatek.

Dla podatników w wieku 65 lat i powyżej, stawki dla pierwszych dwóch progów wynoszą odpowiednio 15,75% i 23,50%, w związku z tym, ze osoby w tym wieku nie murza już opłaca składek na AOW (Old-Age Pensi on) w wysokości 17,9%.

Osoby pracujące w Holandii maja zapewnione zabezpieczenie socjalne, w związku z tym SA zobowiązane opłaca składki na ubezpieczenie społeczne. Wyjątek od tego możne stanowi tymczasowe wysłanie pracownika do pracy w innym miejscu (delegowanie).

Stawka podatkowa od dochodu z tytułu znacznych udziałów (podstawa 2)
Podatek z tytułu znacznych udziałów liczony jest według stawki 22% przy dochodzie nie
przekraczającym 250.000 euro. Stawka 22% obowiązuje jedynie w roku podatkowym 2007. Dochód powyżej 250.000 euro opodatkowany jest stawka 25%.

Stawka podatkowa od dochodu z oszczędności i inwestycji (podstawa 3)
Obliczenie podatku z oszczędności i lokat odbywa się według stałej stawki 30%, biorąc pod uwagę stawkę ryczałtowa osiągniętego zysku w wysokości 4%.

Zwrot nadpłaty podatku (ang. lewy rebab)
Potrącając podatek od wynagrodzę pracodawca zobowiązany jest uwzględnia zwrot nadpłaty podatku, na który składa się zwrot generalny i zwrot indywidualny. Ogólny zwrot składa się z podatku i elementu składek na ubezpieczenie społeczne. Prawo do otrzymania części zwrotu ogólnego (Składki na ubezpieczenie społeczne) posiadają jedynie osoby, które SA objęte obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym.
Zwroty dla tych, którzy SA zatrudnieni, dla rodziców z dziećmi, samotnych rodziców, dla ludzi
starszych z niewielkim przychodem pomagają w sprawiedliwym rozłożeniu obciążeń
podatkowych.

1.3. Dochód podlegający opodatkowaniu, ze źródeł stosunku pracy i mieszkania
(podstawa 1)

Dochód podlegający opodatkowaniu ze stosunku pracy i mieszkania obejmuje cała kwotę
składająca się z następujących składników:

• zyski podlegające opodatkowaniu z działalności gospodarczej;
• wynagrodzenie podlegające opodatkowaniu;
• przychody podlegające opodatkowaniu, ze źródeł pozostałych (np. wynagrodzenie za zlecenia, płace z tytułu świadczonych usług oraz posiadanych praw autorskich, ale również w wyjątkowych okolicznościach dochód z tytułu udostępniania składników majątkowych innym podmiotom);
• okresowe wypłaty i świadczenia podlegające opodatkowaniu (np. stypendium na studia);
• dotacje rządowe i środki finansowe na utrzymanie;
• przychody z własnego mieszkania;
• wydatki na ubezpieczenia (np. ubezpieczenia rentowe, renty dożywotnie i renty
przejściowe);
• koszty ujemne związane np. z wykupieniem renty;
• odliczenie osobiste (odliczenie osobiste mogą byś częściowo zawarte w podstawach 2 i
3);
• ujemne odliczenie osobiste, w tym zwrot wydatków, które wcześniej były ujęte w osobistych wydatkach do odliczenia.

1.4. Dochód podlegający opodatkowaniu z tytułu znaczących udziałów (podstawa 2)

Podatnika uważna się za posiadającego znaczący udział w przedsiębiorstwie, jeśli posiada indywidualnie lub z partnerem co najmniej 5% udziałów lub akcji przedsiębiorstwa Dochody czerpane z tytułu znaczącego udziału w przedsiębiorstwie SA całością otrzymanych dywidend i przychodów (zysku ze sprzedażny akcji, należności i inne) po odliczeniu kosztów. Wobec podatników nie zamieszkałych na stałe w Niderlandach, dochód z tytułu znaczącego udziału podlega opodatkowaniu tylko wówczas, gdy posiadają znaczący udział w przedsiębiorstwie podlegającemu opodatkowaniu w Niderlandach. W celu zastosowania powyższego wobec podatników nie mających stałego zamieszkania w Niderlandach, prowadzone przedsiębiorstwo

uważna się za posiadające obowiązek płacenia podatków w Niderlandach, jeśli płaciło podatki w
KN przez 5 lat w okresie ostatnich dziesięciu lat.

1.5. Dochód podlegający opodatkowaniu, z tytułu oszczędności i inwestycji (podstawa 3)

Pobieranie podatku od dochodu z tytułu oszczędności i inwestycji odbywa się na podstawie założenia, ze uzyskuje się odsetki w wysokości 4% od aktywów netto, niezależnie od odsetek rzeczywistych (np. odsetki, dywidendy, zyski i straty w kapitale). Wartość aktywów netto (wartość rynkowa majątku po odjęciu długów) ustala się na podstawie wartości średniej w roku kalendarzowym i oblicza się od wartości stanu w dniach 1 stycznia i 31grudnia.
Przykłady majątku objętego w podstawie 3:

• oszczędności;
• drugie mieszkanie lub wynajęta nieruchomość;
• udziały, akcje lub papiery wartościowe;
• ubezpieczenia na renty, które nie podlegają odliczeniom od podatku;
• ubezpieczenia na życie nie związane z własnością nieruchomości;
• kredyty konsumenckie;
• długi nie zaliczane do podstaw 1 i 2.

Niektórych składników majątku nie zalicza się do wartości majątku, tj.:

• własne mieszkanie (jest objęte w podstawie 1) oraz ewentualne ubezpieczenie na życie
związane z własnością nieruchomości;
• rzeczy do użytku prywatnego, takie jak inwentarz, samochód czy przyczepa kempingowa;
• dzieła sztuki, obiekty naukowe, nie trzymane jako lokaty, inwestycje na cele do wysokości 53.421 euro od osoby.

Podatnik nie możne odliczy wszystkich długów w podstawie 3. Przykładowo nie można odliczy długu hipotecznego obciążającego własne mieszkanie (odsetki można odliczy w rozdziale 1), jak i długu z tytułu niezapłaconego podatku. Pierwszej części długu w wysokości 2.800 euro nie można rozliczy z wartością majątku

W podstawie 3 każdy podatnik ma prawo do kwoty zwolnionej z podatku, której próg ustalony jest na kwotę 20.014 euro. Kwota ta możne byś podwyższona o 2.674 euro na każde dziecko w wieku poniżej 18 lat, nad którym podatnik sprawuje opiekę rodzicielska. W zależności od dochodu i zdrowia, podatnikom w wieku od 65 lat i powyżej przysługuje prawo do dodatkowego progu do wysokości maksymalnej 26.494 euro.

Podatnicy nie zamieszkali na stałe mogą byś obciążeni tylko podatkiem od dochodu z tytułu oszczędności i inwestycji, jeśli posiadają majątek w Niderlandach jak np.: nieruchomość (w tym prawo do nieruchomości) w Niderlandach; prawo do udziału w zyskach przedsiębiorstwa, którego kierownictwo mieści się w Niderlandach, o ile prawa nie pochodzą z posiadania udziałów w kapitale akcyjnym czy stosunku pracy.

1.6. Deklaracja podatkowa

Deklaracja podatkowa powinna byś złożona w urzędzie skarbowym w terminie do 1 kwietnia każdego roku następującego po roku, którego opodatkowanie dotyczy. Tesli urząd nie otrzyma zeznania w wyznaczonym czasie, wysyła upomnienie oraz jest upoważniony do nałożenia kary. Istnieje możliwość zwrócenia się do urzędu z prośba (na piśmie) o odroczenie. Kaidy, kto złoży deklaracje przed 1 kwietnia, otrzymuje stosowna notyfikacje w terminie do 1 lipca tegoż roku. Dla przedsiębiorstw oznacza to, ze roczne rozliczenie wynagrodzę pracowniczych, musi byś dostarczone pracownikom z odpowiednim wyprzedzeniem (przed 1 kwietnia), tak by byli w stanie zło zys deklaracje podatkowe w urzędzie skarbowym w odpowiednim czasie. Od 2005 przedsiębiorcy SA zobowiązani do wypełniania deklaracji podatkowych i podatku dochodowego od spółek w wersji elektronicznej.

grudnia
7
Komentarze wyłączone

Podatki pośrednie

Podatek od wartości dodanej
Podatek od wartości dodanej (VAT), w Niderlandach znany pod nazwa “BTW” jest podatkiem od towarów i usług, wliczonym w cenę, która konsumenci płaca za towary i usługi. Wszyscy przedsiębiorcy, np. piekarz, hydraulik, producent, odprowadzają podatek VAT do urzędu podatkowego. Przedsiębiorstwa odliczają kwotę Vatum płaconego w innych firmach. W efekcie tylko odprowadzają do urzędu podatkowego różnice pozostała po rozliczeniu tych części podatku

VAT. Dezeli różnica jest ujemna, urząd podatkowy zwróci danemu przedsiębiorstwo kwotę
nadpłaconego Vatum

Stawka
Stawka podstawowa VAT wynosi 19%. Ponadto, istnieją dwie stawki preferencyjne:
Stawka obniżona do 6%
Stawka ta obejmuje produkty spożywcze, wodę, lekarstwa, środki opieki medycznej, usługi
pracochłonne i uciążliwe, książki, gazety, przewóz osób, usługi i bilety wstępu na imprezy kulturalne, rozrywkowe, sportowe i na towary i usługi w rolnictwie.
Stawka zero (0 %)
Eksport towarów i usług z Niderlandów do krajów UE objęty jest zerowa stawka VAT.

Zwolnienie z podatku
Niektóre rodzaje prowadzonej działalności gospodarczej podlegają zwolnieniom od podatku VAT (np. usługi medyczne, niektóre rodzaje usług edukacyjnych, ubezpieczenia i usługi bankowe).

Podatek akcyzowy i podatek konsumpcyjny
Akcyza jest podatkiem pobieranym od określonych towarów konsumpcyjnych jak: napoje
alkoholowe (wódka, wino, piwo), a także od tytoniu i papierosów, benzyny, oleju napędowego, oleju opałowego oraz LPG. Podobnie do podatku VAT, podatek akcyzowy jest wliczony w cenę towarów. Podatek jest odprowadzany do urzędów skarbowych przez producentów, firmy prowadzące handel i importerów dóbr z naliczonym podatkiem akcyzowym np. import amerykańskiej brandy. Specjalny podatek konsumpcyjny jest nakładany na napoje bezalkoholowe, takie jak soki owocowe, soki warzywne, wodę mineralna oraz napoje gazowane i syropy.

Stawka
Od jednego litra wódki pobiera się 15,04 euro akcyzy na hektolitr za procent alkoholu, a od
litra benzyny 0,68 euro. Akcyza nakładana na wyroby tytoniowe zależny od ich ceny sprzedażny; np. opakowanie papierosów zawierające 20 szt. w cenie 4,60 euro zawiera 2,63 euro akcyzy. Podatek konsumpcyjny od litra napoju owocowego wynosi 0,055 euro, a soku warzywnego, soku owocowego czy wody mineralnej 0,0413 euro. Dalszej informacji o podatku akcyzowym można zasiedlin na stronie ministerstwa finansów www.minfin.nl.

Ujednolicony rynek finansowy
Niderlandzkie przepisy dotyczące podatku akcyzowego SA w pełni zgodne z regulacjami
unijnymi. Zniesienie granic fiskalnych oznacza, ze od 1993r. osoby fizyczne mogą dokonywa zakupów artykułów objętych akcyza w każdym państwie członkowskim, z przeznaczeniem na użytek własny. Podatek akcyzowy płaca w państwie, w którym nabyły produkt. Dezeli osoba fizyczna nabyła dobro nie na użytek własny, np. dobra SA transportowane bać sprzedawane przez innych, podatek akcyzowy jest pobierany w kraju, gdzie dobra SA konsumowane. W przypadku tak zwanej sprzedażny pocztowej lub sprzedażny na odległość, podatek akcyzowy jest pobierany w państwie docelowym. Unijny zharmonizowany system odnośnie podatku akcyzowego określa reguły w zakresie magazynowania, transportu i kontroli dóbr podlegających akcyzie w krajach członkowskich oraz stawki i zwolnienia z akcyzy.

Podatek od czynności prawnych
Zgodnie z ustawa o podatku od czynności prawnych pobierane SA następujące podatki: podatek od przeniesienia własności oraz podatek od ubezpieczę Podatek pobierany jest niezależnie od okoliczności osobistych.

 Podatek od przeniesienia własności nieruchomości
Podatek od przeniesienia własności nieruchomości jest nakładany w przypadku nabycia
własności nieruchomości położonej w Niderlandach (grunt, dom itp.). W większości przypadków nabycie nieruchomości odbywa się w formie aktu notarialnego. Notariusz wystawia rachunek z podatkiem należnym i odprowadza podatek do urzędu podatkowego.

Stawka
Podatek od przeniesienia własności nieruchomości wynosi 6% i jest pobierany od kwoty
wartości rynkowej danej nieruchomości lub od ceny zakupu, jeśli jest ona wyższa od tej wartości Pod pojęciem ceny zakupu należny rozumie kwotę otrzymana lub umowna, ustalona przez stronę przenosząca własność nieruchomości

Podatek od ubezpieczeń
Podatek od ubezpieczę jest pobierany w chwili zawarcia umowy ubezpieczeniowej.

Stawka
Stawka wynosi 7% i jest pobierana od wartości składki ubezpieczeniowej.

Zwolnienie z podatku
Zwolnione z podatku od ubezpieczenia SA: ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie od
nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie na wypadek inwalidztwa i niezdolności do pracy, ubezpieczenie chorobowe i na wypadek choroby, ubezpieczenie na wypadek bezrobocia oraz ubezpieczenie transportowe.

Podatek od samochodów osobowych i motocykli
Osoby fizyczne lub firmy, posiadając samochód osobowy czy motocykl, płaca podatek od
samochodów osobowych i motocykli od pierwszego zarejestrowania pojazdu na nazwisko lub firmę W przypadku, kiedy samochód jest nowy, importer płaci podatek w imieniu nabywcy. Osoba sprowadzająca używany samochód osobowy lub motocykl do kraju, sama płaci podatek.

Stawka
Samochody osobowe
Stawka dla nowych samochodów osobowych benzynowych wynosi 45,2% od ceny netto według katalogu po odciągnięciu kwoty 1.540 euro. Dla samochodów osobowych napędzanych olejem napędowym wynosi 45,2% od ceny netto według katalogu po dodaniu kwoty 328 euro. Motocykle
Stawka dla motocykli wynosi 10,2% od ceny netto według katalogu, do kwoty 2,133 euro, a
20,7% ceny katalogowej plus 224 euro powyżej kwoty 2,133 euro. Pojazdy i motocykle używane
Dla samochodów osobowych i motocykli używanych należny podatek jest obniżony w stosunku do obniżonej wartości pojazdu. Ustalone SA stałe procenty. Po jednym roku obniżenie wynosi
37%, po dwóch latach 47%. Maksymalne obniżenie stawki wynosi 90%. Wzywany samochód osobowy czy motocykl mający 25 lat lub więcej jest zwolniony z podatku od samochodów osobowych i motocykli.

Regulacje środowiskowe
W wypadku samochodów, które zostaną zakupione po 30 czerwca 2006, wysokosiężny podatku od
pojazdów zmotoryzowanych będzie zależała od parametrów środowiskowych (emisja CO2) danego pojazdu. Dla samochodów, które w porównaniu z innymi pojazdami swojej klasy zużywają niewiele paliwa, stawka będzie obniżona (bonus). Dla samochodów o wyższym zużyciu stawka podatku możne ulec podwyżce (lamus). Wyznaczono siedem poziomów (energy kabel): od A (najlepsze parametry) do G (najgorsze parametry). Bonus możne wynosi do 1000 euro (za poziom A), lamus do 540 euro (za poziom G). Na początku każdego roku publikowana będzie lista wszystkich dostępnych na rynku nowych modeli, z załączona specyfikacja. Samochody znajdujące się na poziomie C, samochody nie zaliczone do żadnego poziomu i samochody dostawcze mogą otrzyma bonus lub lamus

Zwrot podatku
Od 1 lutego 2007 dla samochodów, które po 16 października 2006 podlegają obowiązkowi
podatkowemu, obowiązuje zwrot podatku przy eksporcie. W momencie, gdy samochód nie jest użytkowany w Niderlandach i zostanie zarejestrowany na terytorium kraju EOG, czesz podatku podlega zwrotowi. Wysokosiężny zwrotu zależna jest od wysokości stawki uiszczanej z tytułu podatku przed eksportem oraz długości okresu użytkowania samochodu w Niderlandach.

Zwolnienia
Zwolnieniu z podatku podlegają taksówki, samochody dostawcze, policyjne oraz strażackie Możliwe jest uzyskanie zwolnienia dla samochodu posiadającego rejestracja zagraniczna, po spełnieniu określonych warunków.

Podatek od pojazdów zmotoryzowanych
Osoby posiadające samochód osobowy, ciężarowy, motocykl czy ciężarówkę, który
zarejestrowany został na nazwisko posiadacza, maja obowiązek płaci podatek od pojazdów zmotoryzowanych. Obowiązek płacenia podatku jest związany z rejestracja ww. pojazdów. Jedynie w przypadku autobusów obowiązuje podatek związany z korzystaniem z dróg.

Stawka
Kwota należnego podatku zależny od:

• rodzaju pojazdu (samochód osobowy, ciężarowy, motocykl, ciężarówka, autobus);
• ciężaru własnego pojazdu;
• rodzaju używanego paliwa w przypadku samochodów osobowych (benzyna, olej napędowy, LPG);
• prowincji, w której posiadacz samochodu zamieszkuje (dot. samochodów osobowych i motocykli);
• sposobu opłacania podatku (jednorazowo lub latarnie).

 

 Podatek od pojazdów o dużej ładowności

Podatek od pojazdów o dużej ładowności (także znany pod nazwa “Euroinwestycje”) należny jest za pojazdy o dużej ładowności korzystające z dróg. Pojazdem o dużej ładowności jest ciężarówka przeznaczona do drogowego transportu towarów o dopuszczalnej masie całkowitej 12.000 kilogramów lub więcej Przyczepa lub naczepa jest objęta wyliczeniem dopuszczalnej masy całkowitej.
Podatek ustalany jest na podstawie układu miedzy Niderlandami, Belgia, Luksemburgiem, Niemcami, Szwecja i Dania. Płatność podatku możne byś realizowana dziennie, tygodniowo, miesięcznie lub rocznie, albo w kombinacji. Kwota należnego podatku zależny od łącznej ilości osi pojazdu oraz Euro klasyfikacji (Euro-0, Euro-I, Euro-II lub czystszy).
Podatek powinien byś płacony z góry, a “Euroinwestycje” powinna znajdował się w pojeździe Kto kupił “Euroinwestycje” w jednym z ww. państw nie ma obowiązku płacenia podatku w Niderlandach za określony czas.

Podatek związany z ochrona środowiska
Podatek związany z ochrona środowiska obejmuje podatek od wody gruntowej, wody
wodociągowej, odpadów, paliwa i podatek wyrównawczy za zużycie energii.

Podatek od wody gruntowej
Podatek od wody gruntowej jest głównie płacony przez firmy, jak np. firmy wodociągowe,
gospodarstwa rolne wydobywające wodę gruntowa, wykonawców robót drenażowych i przedsiębiorstw przemysłowych korzystających z wody gruntowej na cele przemysłowe. Wyjątki stanowią jedynie małe ilości wody gruntowej, wykorzystywane w sytuacjach alarmowych, nawadniania i irygacji w sektorze rolniczym.
Kwota podatku ustalana jest na podstawie ilości wody gruntowej wydobywanej przez przedsiębiorstwa w metrach sześciennych

Stawka
Stawka wynosi 0,1855 euro za m3 wody gruntowej wydobytej przez przedsiębiorstwo

Podatek od wody wodociągowej
W Niderlandach pobierany jest podatek od wody wodociągowej Przedsiębiorstwo lub osoba
fizyczna, która otrzymuje wodę poprzez dies wodociągowa, niezależnie czy woda nadaje się do spożycia czy nie, płaci podatek za loss do 300 m3 rocznie za podłączenie Wyjątek stanowi wykorzystanie tego źródła wody w sytuacjach zagrożenia np. gaszenie pożaru

Stawka
Stawka wynosi 0,149 euro za m3.

•Podatek od odpadów
Podatek pobiera się za usuwanie odpadów. Podatek od odpadów płacony jest przez zakłady utylizacji odpadów. Podstawa podatku zależny od ilości odpadów przekazanych do osunięcia lub spalenia. Wysokosiężny podatku zależny od ilości utylizowanych odpadów.

Stawka
Rozróżnia się kilka stawek podatku od odpadów:
Stawka za usuwanie odpadów wynosi 86,91 euro za każde 1000 kg.

Istnieje niższa stawka dla usuwania odpadów niepalących się lub odpadów, które ze względów ekologicznych nie powinny byś palone. Stawka wynosi 14,34 euro za każde 1000 kg.

Podatek od paliwa
Podatek od paliwa jest pobierany od producentów i importerów węgla, tak wiec liczba
podatników zobowiązanych do płacenia tego podatku jest ograniczona. Podatek jest opłacany przez osoby, które wydobywają, produkują lub importują węgiel i wykorzystują go jako paliwo albo dostarczają innym. Podatek ten nie jest płacony w przypadku ożycia węgla do produkcji elektryczności Wykorzystanie węgla w innych celach nie podlega opodatkowaniu.

Stawka
Stawka wynosi 12,76 euro za 1000kg.

Podatek od energii
Podatek wyrównawczy od energii oznacza, ze konsument płaci podatek od energii, która zużywa
(gaz, elektryczność i określone oleje mineralne). Gaz ziemny, inne gazy oraz elektryczność
wykorzystywane do wytwarzania prądu SA zwolnione z podatku od energii.
Stawka podatku zależny od ilości skonsumowanej energii, funkcjonują niższe stawki w przypadku dużego zużycia

Cło importowe
Dezeli przedsiębiorstwa importują towary z państw nie będących państwami członkowskimi Unii Europejskiej (UE), z reguły towary te podlegają opodatkowaniu. W tym kontekście cło importowe jest pojęciem ogólnie określającym podatek obowiązujący w stosunku do UE. Podatki te uiszczane SA przez urzędy celne w państwach członkowskich i odprowadzane do Unii Europejskiej. Przychody te stanowią środki własne Unii. Niderlandy maja prawo do zatrzymania
25% z uiszczonych podatków.
Pojęciem cło importowe należny rozumie:

• opłaty celne (będące cłem zgodnie ze Stawkami Celnymi UE);
• potracenia o podobnym znaczeniu (w tym: opłaty antydumpingowe);
• podatki związane ze wspólna polityka rolna.

Stawka
UE ustala wysokosiężny stawek cła importowego. Towary, które będą importowane, SA klasyfikowane w spisie towarów i stawek „Wspólna Nomenklatura”. UE zawarła umowy z kilkoma państwami, na których podstawie nie pobierane jest cło wwozowe lub pobierane jest po obniżonych stawkach. Dezeli przedsiębiorstwa w UE mogą udowodnia, iż branża, w której działają, ponosi szkodę ze względu na importowanie produktów podobnych do własnych wyrobów za ceny niższe od tych stosowanych w państwie, w którym zostały wyprodukowane, praktyka ta zostanie określona jako dumping. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji, UE możne nałożywszy cło antydumpingowe.
Poza wyżej wymienionym cłem importowym, wwóz towarów do Niderlandów pochodzących z państw trzecich podlega opodatkowaniu podatkiem od wartości dodanej, a czasami także podatkiem akcyzowym i podatkiem związanym z ochrona środowiska.

 

grudnia
7
Komentarze wyłączone

Podstawowe typy podatków w Holandii

1.1.Przegląd podatków

 • Podatki:• podatek dochodowy od osób fizycznych;• podatek od wynagrodzę i składki na ubezpieczenie społeczne;

  • podatek dochodowy od spółek;

  • podatek wstępny od dywidend;

  • podatek od spadków, darowizn i podatek od przeniesienia własności;

  • podatek od gier hazardowych;

  • podatek od wartości dodanej;

  • podatek akcyzowy i podatek konsumpcyjny;

  • podatek od transakcji prawnych (podatek od przeniesienia własności, podatek od

  ubezpieczę, podatek od kapitału);

  • podatek wyrównawczy od samochodów osobowych i motocykli;

  • podatek od pojazdów zmotoryzowanych (podatek od pojazdów o dużej ładowności);

  • podatek związany z ochrona środowiska (podatek od wody gruntowej, wody

  wodociągowej, podatek od odpadów, paliwa, podatek wyrównawczy od energii, premia za energooszczędność);

  • cło importowe (opłaty celne).

1.2.Krótki opis poszczególnych podatków

           1.2.1. Podatki od dochodów, zysków i majątku

Podatek dochodowy ( i składki na ubezpieczenia społeczne)

Podatek dochodowy jest naliczany od zarobków. W Niderlandach istnieją 3 kategorie (podstawy)

opodatkowania od dochodu.

Podstawa 1

Dochód podlegający opodatkowaniu pochodzący ze źródeł stosunku pracy i mieszkania: stawka

progresywna od 33,65% do maksymalnej wysokości 52 % (zawiera składki na ubezpieczenie społeczne).

Podstawa 2

Dochód podlegający opodatkowaniu pochodzący z posiadania znaczących udziałów:

Stawka wynosi 22 % przy maksymalnym dochodzie do 250.000 euro. Stawka 25%

obowiązuje w przypadku dochodu przekraczającego 250.000 euro. Posiadanie portfela akcji/udziałów uważane jest za znaczny udział, kiedy osoba samodzielnie lub z partnerem czy małżonkiem, posiada 5% lub więcej akcji w spółce akcyjnej (NV) czy udziałów w spółce z ograniczona odpowiedzialnością (BV).

Podstawa 3

Dochód podlegający opodatkowaniu pochodzący z oszczędności i inwestycji:

Stawka wynosi 30% i pobierana jest ze stałego ryczałtowego oprocentowania stanowiącego 4%

od całego majątku netto, bez względu na rzeczywiste odsetki. Wartość netto jest równowartością, w skład której wchodzą wkłady oszczędnościowe, przychody z wynajęcia nieruchomości i akcji itp. po odciągnięciu wierzytelności Podstawa do obliczenia jest średnie saldo danego roku, a daty bazowe to 1 stycznia i 31 grudnia. Podatek jest pobierany od majątku powyżej kwoty 20.014 euro.

Składki na ubezpieczenie społeczne

Łącznie z podatkiem dochodowym organy skarbowe pobierają składki na ubezpieczenie

społeczne. Ochrona socjalna obejmuje: emerytury (AOW), świadczenia na wypadek śmierci (ANW), nadzwyczajne koszty leczenia (AWBZ) i świadczenia z tytułu opieki nad dzieckiem (AKW- obowiązkowe składki nie odnoszą się do ostatniej pozycji). Wszystkie składki SA uiszczane łącznie

Podatek od wynagrodzeń

W celu zapobiegania płaceniu dużej kwoty raz w roku na podatek dochodowy od osób fizycznych i na ubezpieczenie społeczne, wprowadzono dwa rodzaje wstępnego pobierania podatku. Jednym z nich jest podatek od wynagrodzeń. Pobór podatku dokonywany jest w momencie osiągnięcia przychodu. Pracodawca wstrzymuje kwotę należnego podatku oraz składkę na ubezpieczenie społeczne i przekazuje je do urzędu podatkowego.

Innym rodzajem podatku opłacanego zaliczkowo jest podatek od dywidend.

Podatek dochodowy od spółek

Podatek dochodowy od spółek jest podatkiem od zysku uzyskanego przez przedsiębiorstwa, takie jak spółki akcyjne (NV) i spółki z ograniczona odpowiedzialnością (BV). Fundacje i związki także mogą byś zobowiązane do płacenia podatku dochodowego od spółek tylko wówczas, gdy prowadza działalność gospodarcza.

Stawka

Stawka podatku wynosi 20% od pierwszej części całego zysku podlegającego opodatkowaniu w wysokości 25.000 euro, 23,5% od kwoty przekraczającej 25.000 euro i nie większej niż 60.000 euro, a powyżej kwoty 60.000 euro stawka wynosi 25,5%.

Dezeli przedsiębiorstwo poniosło stratę w poprzednich latach, możne ja pokryw środkami

pochodzącymi z zysku. Zysk podzielony miedzy akcjonariuszy/udziałowców nie możne byś

odciągnięty od zysków podlegających opodatkowaniu na rzecz podatku dochodowego od spółek.

Podatek wstępny od dywidend

Większa czesz przedsiębiorstw prowadzi działalność gospodarcza w formie spółki akcyjnej (NV) lub spółki z ograniczona odpowiedzialnością (BV). Kapitał spółki opłacany jest przez właścicieli (akcjonariuszy/udziałowców), którzy w zamian otrzymują akcje/udziały. W przypadku, kiedy przedsiębiorstwo osiąga zysk, czesz zysku jest wypłacana akcjonariuszom/udziałowcom. Wypłata zysku następuje w formie dywidendy.

Stawka

Spółka wypłacająca dywidendy osobom fizycznym jest zobowiązana do pobierania zaliczki na podatek od dywidend stosując stawkę 15% i przekazywał pobrane kwoty do urzędu podatkowego. Akcjonariusze/udziałowcy otrzymują wiec tylko 85% dywidendy. Zaliczka na podatek od dywidend pobierana przez spółkę jest rozliczna w rocznym zeznaniu podatkowym, tak samo jak w przypadku podatku od wynagrodzę

Również w przypadku, gdy spółka wypłaca dywidendę akcjonariuszom czy udziałowcom z

zagranicy, obowiązuje zasadniczo podatek od dywidend w wysokości 15%. Istnieje jednak kilka wyjątków Tesli spółka wypłaca dywidendę podmiotowi, którego udział w kapitale zwolniony jest z opodatkowania (rozdz.5.3) i udział ten należny do spółki holenderskiej, to w takim przypadku dywidenda zwolniona jest z podatku.

Holenderskie spółki nie podlegają obowiązkowi pobierania zaliczki na podatek od dywidend, jeśli dywidenda wypłacana jest podmiotom zarejestrowanym w innym kraju UE, których udział w kapitale holenderskiej spółki wynosi co najmniej 5%.

Dla osób fizycznych nie będących rezydentami podatkowymi w Niderlandach oraz dla spółek nie

zarejestrowanych w Niderlandach, do których nie maja zastosowania wyłączenie od ww. podatku, często stosowany jest podatek niższy niż 15%, na podstawie umów dwustronnych.

Podatek od spadków, darowizn i podatek od przeniesienia własności

Obecna ustawa o podatku od spadków rozróżnia trzy rodzaje podatku: podatek od spadków, podatek od darowizn i podatek od przeniesienia własności

Podatek od spadków

Podatek od spadków jest podatkiem potrącanym od wartości masy spadkowej, pozostałej po osobie, która miała w Niderlandach ostatnie miejsce stałego zamieszkania. Małżonek, dzieci i członkowie bliskiej rodziny płaca mniej podatku od spadku niż dalsza rodzina czy osoby niespokrewnione.

Stawka

Podatek od spadków jest potrącany od masy spadkowej podlegającej opodatkowaniu (=otrzymany spadek po odliczeniu części zwolnionej od podatku). W zależności od wartości spadku, stosuje się stawkę od minimalnej do maksymalnej. Ustawa o podatku od spadków rozróżnia trzy następujące kategorie. Małżonek, dzieci i partnerzy nie pozostający w związku małżeńskim, jednak zamieszkujący razem, podlegają stawce minimalnej 5% do maksymalnej

27%. Dla rodziców, braci i sióstr stosuje się minimalna stawkę 26%, a maksymalna 53%.

Minimalna stawka dla osób niespokrewnionych wynosi 41%, a maksymalna 68%.

Zwolnienie z podatku

Znaczne kwoty SA zwolnione z podatku od spadku. Zwolnienie z podatku stosuje się wobec

spadku otrzymanego przez małżonków czy partnerów nie pozostających w związku małżeńskim, pod warunkiem wspólnego zamieszkiwania oraz spełnienia określonych warunków. Zwolnieniu podlegają również dzieci (niepełnosprawne), rodzice, krewni. Zakłady użyteczności publicznej podlegają od 1-go stycznia 2006 całkowitemu zwolnieniu z podatku. W niektórych z ww. przypadków konieczne jest spełnienie dalszych warunków w celu zastosowania zwolnienia z podatku. W określonych przypadkach uprawnienia emerytalne w całości czy częściowo mogą byś zwolnione od opodatkowania.

W przypadku spadku otrzymanego przez organizacje religijne, ideologiczne, charytatywne, kulturalne, naukowe czy publiczne, służące interesowi społecznemu w Niderlandach stosowane jest całkowite zwolnienie z podatku.

Podatek od darowizn

Podatek od darowizn jest podatkiem potrącanym od wartości masy darowizny i jest pobierany od osoby zamieszkałej na stałe w Niderlandach.

Stawka

Stawki podatku od darowizn SA takie same jak stawki podatku od spadków.

Zwolnienie z podatku

Także w przypadku darowizn niektóre kwoty mogą byś zwolnione z podatku. Zwolnienie

obejmuje darowizny dla dzieci. Tak samo jak w przypadku podatku od spadków, w kilku przypadkach złożenie podania o zwolnienie jest związane ze spełnieniem określonych warunków.

 Podatek od przeniesienia własności

Podatek od przeniesienia własności jest należny także wówczas, jeśli własność, np. nieruchomość w Niderlandach, przechodzi z tytułu spadku lub darowizny od osób, których ostatnie miejsce stałego zamieszkania było poza Niderlandami.

Stawka

Stawka podatku od przeniesienia własności jest taka sama, jak stawka podatku od spadków.

Zwolnienie z podatku

Nie ma zwolnię z podatku od przeniesienia własności

Podatek od gier hazardowych

Kaidy, kto wygrał nagrodę w grze hazardowej o wartości przekraczającej kwotę 454 euro jest

zobowiązany do zapłacenia podatku od gier. Pojęciem nagroda określa się każda rzecz, której można nasad wartość w obrocie gospodarczym.

Stawka

Stawka podatku od gier hazardowych wynosi 29%. Organizacja oferująca nagrodę wstrzymuje kwotę należnego podatku. Kaidy, kto wygrał nagrodę w zagranicznej grze hazardowej sam powinien zgłosi ten fakt na specjalnej deklaracji podatkowej o podatku od gier hazardowych. Formularz deklaracji można uzyska w urzędzie podatkowym.

grudnia
7
Komentarze wyłączone

Wprowadzenie na temat podatków w Holandii

Rząd niderlandzki ponosi odpowiedzialność m.in. za wymiar sprawiedliwości, stan bezpieczeństwa, budowę i konserwacje dróg. Udziela pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej, zapewnia starszym ludziom opiekę oraz dofinansowuje wynajmowanie mieszkań, a także dostęp do kultury. Wydatki publiczne w dużym stopniu finansowane są z dochodów publicznych. Osoby fizyczne i przedsiębiorstwa płaca niderlandzkiemu rządowi na te cele pieniądze w formie podatków i składek na ubezpieczenie społeczne. Wierszopis przychodów z ubezpieczenia społecznego jest wydatkowana na opiekę społeczna i zdrowotna.
Ważna jednostka w ministerstwie finansów jest urząd podatkowy, który egzekwuje podatki od
podatników, tj. od spółek i od osób fizycznych, i w pewnym zakresie jest odpowiedzialny za egzekwowanie ubezpieczenia społecznego.
Przedsiębiorstwa, przy wyborze miejsca do prowadzenia działalności gospodarczej, decyzje podejmują w oparciu o obowiązujący system podatkowy danego państwa Stało się to elementem
szczególnie istotnym po zlikwidowaniu barier w Unii Europejskiej w 1993 i wprowadzeniu w
2002 roku waluty euro w 12 krajach. O wyborze ulokowania firmy decydują i inne czynniki,
takie jak: położenie geograficzne, infrastruktura, stabilność polityczna i społeczna oraz wysokosiężny
wynagrodzenia.
Królestwo Niderlandów ma stosunkowo mała, ale bardzo otwarta gospodarkę Rząd niderlandzki zawsze podkreślał, ze system podatkowy nie powinien byś przeszkoda dla przedsiębiorstw chcących działaś w wymiarze międzynarodowym Zasada ta ma odzwierciedlenie w opodatkowaniu zysków firm. Sprawia to, ze system podatkowy jest atrakcyjny i przyciąga kapitał międzynarodowy na rynek niderlandzki.

Poniższe opracowanie skierowane jest do firm zlokalizowanych w Niderlandach, które działają w skali międzynarodowej, jak również dla innych przedsiębiorstw, które zamierzają rozpoczyna działalność gospodarcza w Królestwie Niderlandów. Opracowanie to zawiera przegląd podatków, które obowiązują przedsiębiorstwa prowadzące działalność w Niderlandach. Opracowanie to zwiera także listę z adresami, numerami telefonów i linkami do stron internetowych, gdzie można znalezisko więcej informacji dotyczących systemu podatkowego w Niderlandach. Wszystkie rządowe informacje z tego zakresu SA osiągalne praktycznie bez dodatkowych opłat: w formie pisemnej (wydrukowane broszury) lub możliwe do ściągnięcia ze strony internetowej.
Czesi pierwsza opracowania prezentuje w skrócie wszystkie podatki obowiązujące w Królestwie
Niderlandów, pobierane przez niderlandzkie władze fiskalne. Stawki obowiązujące od 1 stycznia
2007. Druga czesz dotyczy podatków, które SA ważne dla przedsiębiorstwa działającego w skali międzynarodowej, jak m.in.: podatku dochodowego od spółek, podatku od wynagrodzę, VAT – podatku od wartości dodanej, podatków dotyczących ochrony środowiska oraz cła. Tematy takie jak wyłączenie udziału w kapitale z opodatkowania, opodatkowanie grupowe (jednostki fiskalne), fuzje, 30 % zwolnienia z podatku, umowy podatkowe i procedury celne SA skierowane do określonych grup odbiorców. Opracowanie to porusza aspekty międzynarodowego opodatkowania.

Szacowane dochody podatkowe w roku 2007 w miliardach euro
(liczby pochodzą z projektu budżetu)

Powyższa tabela przedstawia pełny obraz podatków, które mogą byś pobierane w Niderlandach. Poza centralna administracja fiskalna, trzy inne organy rządowe SA upoważnione do pobierania podatków: urzędy prowincjonalne, miejskie i administracja wodna. Organa prowincji ściągają podatki związane z ochrona środowiska Przykładem podatków nakładanych przez urzędy miejskie jest podatek od nieruchomości Organy administracji wodnej pobierają głównie podatki związane z zanieczyszczeniem wody. Podatki pobierane przez te trzy organy w porównaniu do całkowitych przychodów z podatków SA marginalne i stanowią niecałe 4% ich wartości Opracowanie prezentuje podatki, które obowiązują na poziomie krajowym.

grudnia
7
Komentarze wyłączone

Wprowadzenie na temat podatków

1. Wprowadzenie

Rząd niderlandzki ponosi odpowiedzialność m.in. za wymiar sprawiedliwości, stan bezpieczeństwa, budowę i konserwacje dróg. Udziela pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej, zapewnia starszym ludziom opiekę oraz dofinansowuje wynajmowanie mieszkań, a także dostęp do kultury. Wydatki publiczne w dużym stopniu finansowane są z dochodów publicznych. Osoby fizyczne i przedsiębiorstwa płaca niderlandzkiemu rządowi na te cele pieniądze w formie podatków i składek na ubezpieczenie społeczne. Wierszopis przychodów z ubezpieczenia społecznego jest wydatkowana na opiekę społeczna i zdrowotna.
Ważna jednostka w ministerstwie finansów jest urząd podatkowy, który egzekwuje podatki od
podatników, tj. od spółek i od osób fizycznych, i w pewnym zakresie jest odpowiedzialny za egzekwowanie ubezpieczenia społecznego.
Przedsiębiorstwa, przy wyborze miejsca do prowadzenia działalności gospodarczej, decyzje podejmują w oparciu o obowiązujący system podatkowy danego państwa Stało się to elementem
szczególnie istotnym po zlikwidowaniu barier w Unii Europejskiej w 1993 i wprowadzeniu w
2002 roku waluty euro w 12 krajach. O wyborze ulokowania firmy decydują i inne czynniki,
takie jak: położenie geograficzne, infrastruktura, stabilność polityczna i społeczna oraz wysokosiężny
wynagrodzenia.
Królestwo Niderlandów ma stosunkowo mała, ale bardzo otwarta gospodarkę Rząd niderlandzki zawsze podkreślał, ze system podatkowy nie powinien byś przeszkoda dla przedsiębiorstw chcących działaś w wymiarze międzynarodowym Zasada ta ma odzwierciedlenie w opodatkowaniu zysków firm. Sprawia to, ze system podatkowy jest atrakcyjny i przyciąga kapitał międzynarodowy na rynek niderlandzki.

Poniższe opracowanie skierowane jest do firm zlokalizowanych w Niderlandach, które działają w skali międzynarodowej, jak również dla innych przedsiębiorstw, które zamierzają rozpoczyna działalność gospodarcza w Królestwie Niderlandów. Opracowanie to zawiera przegląd podatków, które obowiązują przedsiębiorstwa prowadzące działalność w Niderlandach. Opracowanie to zwiera także listę z adresami, numerami telefonów i linkami do stron internetowych, gdzie można znalezisko więcej informacji dotyczących systemu podatkowego w Niderlandach. Wszystkie rządowe informacje z tego zakresu SA osiągalne praktycznie bez dodatkowych opłat: w formie pisemnej (wydrukowane broszury) lub możliwe do ściągnięcia ze strony internetowej.
Czesi pierwsza opracowania prezentuje w skrócie wszystkie podatki obowiązujące w Królestwie
Niderlandów, pobierane przez niderlandzkie władze fiskalne. Stawki obowiązujące od 1 stycznia
2007. Druga czesz dotyczy podatków, które SA ważne dla przedsiębiorstwa działającego w skali międzynarodowej, jak m.in.: podatku dochodowego od spółek, podatku od wynagrodzę, VAT – podatku od wartości dodanej, podatków dotyczących ochrony środowiska oraz cła. Tematy takie jak wyłączenie udziału w kapitale z opodatkowania, opodatkowanie grupowe (jednostki fiskalne), fuzje, 30 % zwolnienia z podatku, umowy podatkowe i procedury celne SA skierowane do określonych grup odbiorców. Opracowanie to porusza aspekty międzynarodowego opodatkowania.

Szacowane dochody podatkowe w roku 2007 w miliardach euro
(liczby pochodzą z projektu budżetu)

Powyższa tabela przedstawia pełny obraz podatków, które mogą byś pobierane w Niderlandach. Poza centralna administracja fiskalna, trzy inne organy rządowe SA upoważnione do pobierania podatków: urzędy prowincjonalne, miejskie i administracja wodna. Organa prowincji ściągają podatki związane z ochrona środowiska Przykładem podatków nakładanych przez urzędy miejskie jest podatek od nieruchomości Organy administracji wodnej pobierają głównie podatki związane z zanieczyszczeniem wody. Podatki pobierane przez te trzy organy w porównaniu do całkowitych przychodów z podatków SA marginalne i stanowią niecałe 4% ich wartości Opracowanie prezentuje podatki, które obowiązują na poziomie krajowym.

2. Przegląd podatków w Niderlandach

2.1.Przegląd podatków

 • Podatki:
  • podatek dochodowy od osób fizycznych;
  • podatek od wynagrodzę i składki na ubezpieczenie społeczne;
  • podatek dochodowy od spółek;
  • podatek wstępny od dywidend;
  • podatek od spadków, darowizn i podatek od przeniesienia własności;
  • podatek od gier hazardowych;
  • podatek od wartości dodanej;
  • podatek akcyzowy i podatek konsumpcyjny;
  • podatek od transakcji prawnych (podatek od przeniesienia własności, podatek od
  ubezpieczę, podatek od kapitału);
  • podatek wyrównawczy od samochodów osobowych i motocykli;
  • podatek od pojazdów zmotoryzowanych (podatek od pojazdów o dużej ładowności);
  • podatek związany z ochrona środowiska (podatek od wody gruntowej, wody
  wodociągowej, podatek od odpadów, paliwa, podatek wyrównawczy od energii, premia za energooszczędność);
  • cło importowe (opłaty celne).

2.2.Krótki opis poszczególnych podatków

           2.2.1. Podatki od dochodów, zysków i majątku

Podatek dochodowy ( i składki na ubezpieczenia społeczne)
Podatek dochodowy jest naliczany od zarobków. W Niderlandach istnieją 3 kategorie (podstawy)
opodatkowania od dochodu.

Podstawa 1
Dochód podlegający opodatkowaniu pochodzący ze źródeł stosunku pracy i mieszkania: stawka
progresywna od 33,65% do maksymalnej wysokości 52 % (zawiera składki na ubezpieczenie społeczne).

Podstawa 2
Dochód podlegający opodatkowaniu pochodzący z posiadania znaczących udziałów:
Stawka wynosi 22 % przy maksymalnym dochodzie do 250.000 euro. Stawka 25%
obowiązuje w przypadku dochodu przekraczającego 250.000 euro. Posiadanie portfela akcji/udziałów uważane jest za znaczny udział, kiedy osoba samodzielnie lub z partnerem czy małżonkiem, posiada 5% lub więcej akcji w spółce akcyjnej (NV) czy udziałów w spółce z ograniczona odpowiedzialnością (BV).

Podstawa 3
Dochód podlegający opodatkowaniu pochodzący z oszczędności i inwestycji:
Stawka wynosi 30% i pobierana jest ze stałego ryczałtowego oprocentowania stanowiącego 4%
od całego majątku netto, bez względu na rzeczywiste odsetki. Wartość netto jest równowartością, w skład której wchodzą wkłady oszczędnościowe, przychody z wynajęcia nieruchomości i akcji itp. po odciągnięciu wierzytelności Podstawa do obliczenia jest średnie saldo danego roku, a daty bazowe to 1 stycznia i 31 grudnia. Podatek jest pobierany od majątku powyżej kwoty 20.014 euro.

Składki na ubezpieczenie społeczne
Łącznie z podatkiem dochodowym organy skarbowe pobierają składki na ubezpieczenie
społeczne. Ochrona socjalna obejmuje: emerytury (AOW), świadczenia na wypadek śmierci (ANW), nadzwyczajne koszty leczenia (AWBZ) i świadczenia z tytułu opieki nad dzieckiem (AKW- obowiązkowe składki nie odnoszą się do ostatniej pozycji). Wszystkie składki SA uiszczane łącznie

Podatek od wynagrodzeń
W celu zapobiegania płaceniu dużej kwoty raz w roku na podatek dochodowy od osób fizycznych i na ubezpieczenie społeczne, wprowadzono dwa rodzaje wstępnego pobierania podatku. Jednym z nich jest podatek od wynagrodzeń. Pobór podatku dokonywany jest w momencie osiągnięcia przychodu. Pracodawca wstrzymuje kwotę należnego podatku oraz składkę na ubezpieczenie społeczne i przekazuje je do urzędu podatkowego.
Innym rodzajem podatku opłacanego zaliczkowo jest podatek od dywidend.

Podatek dochodowy od spółek
Podatek dochodowy od spółek jest podatkiem od zysku uzyskanego przez przedsiębiorstwa, takie jak spółki akcyjne (NV) i spółki z ograniczona odpowiedzialnością (BV). Fundacje i związki także mogą byś zobowiązane do płacenia podatku dochodowego od spółek tylko wówczas, gdy prowadza działalność gospodarcza.

Stawka
Stawka podatku wynosi 20% od pierwszej części całego zysku podlegającego opodatkowaniu w wysokości 25.000 euro, 23,5% od kwoty przekraczającej 25.000 euro i nie większej niż 60.000 euro, a powyżej kwoty 60.000 euro stawka wynosi 25,5%.
Dezeli przedsiębiorstwo poniosło stratę w poprzednich latach, możne ja pokryw środkami
pochodzącymi z zysku. Zysk podzielony miedzy akcjonariuszy/udziałowców nie możne byś
odciągnięty od zysków podlegających opodatkowaniu na rzecz podatku dochodowego od spółek.

Podatek wstępny od dywidend
Większa czesz przedsiębiorstw prowadzi działalność gospodarcza w formie spółki akcyjnej (NV) lub spółki z ograniczona odpowiedzialnością (BV). Kapitał spółki opłacany jest przez właścicieli (akcjonariuszy/udziałowców), którzy w zamian otrzymują akcje/udziały. W przypadku, kiedy przedsiębiorstwo osiąga zysk, czesz zysku jest wypłacana akcjonariuszom/udziałowcom. Wypłata zysku następuje w formie dywidendy.

Stawka
Spółka wypłacająca dywidendy osobom fizycznym jest zobowiązana do pobierania zaliczki na podatek od dywidend stosując stawkę 15% i przekazywał pobrane kwoty do urzędu podatkowego. Akcjonariusze/udziałowcy otrzymują wiec tylko 85% dywidendy. Zaliczka na podatek od dywidend pobierana przez spółkę jest rozliczna w rocznym zeznaniu podatkowym, tak samo jak w przypadku podatku od wynagrodzę
Również w przypadku, gdy spółka wypłaca dywidendę akcjonariuszom czy udziałowcom z
zagranicy, obowiązuje zasadniczo podatek od dywidend w wysokości 15%. Istnieje jednak kilka wyjątków Tesli spółka wypłaca dywidendę podmiotowi, którego udział w kapitale zwolniony jest z opodatkowania (rozdz.5.3) i udział ten należny do spółki holenderskiej, to w takim przypadku dywidenda zwolniona jest z podatku.
Holenderskie spółki nie podlegają obowiązkowi pobierania zaliczki na podatek od dywidend, jeśli dywidenda wypłacana jest podmiotom zarejestrowanym w innym kraju UE, których udział w kapitale holenderskiej spółki wynosi co najmniej 5%.
Dla osób fizycznych nie będących rezydentami podatkowymi w Niderlandach oraz dla spółek nie
zarejestrowanych w Niderlandach, do których nie maja zastosowania wyłączenie od ww. podatku, często stosowany jest podatek niższy niż 15%, na podstawie umów dwustronnych.

Podatek od spadków, darowizn i podatek od przeniesienia własności
Obecna ustawa o podatku od spadków rozróżnia trzy rodzaje podatku: podatek od spadków, podatek od darowizn i podatek od przeniesienia własności

Podatek od spadków
Podatek od spadków jest podatkiem potrącanym od wartości masy spadkowej, pozostałej po osobie, która miała w Niderlandach ostatnie miejsce stałego zamieszkania. Małżonek, dzieci i członkowie bliskiej rodziny płaca mniej podatku od spadku niż dalsza rodzina czy osoby niespokrewnione.

Stawka
Podatek od spadków jest potrącany od masy spadkowej podlegającej opodatkowaniu (=otrzymany spadek po odliczeniu części zwolnionej od podatku). W zależności od wartości spadku, stosuje się stawkę od minimalnej do maksymalnej. Ustawa o podatku od spadków rozróżnia trzy następujące kategorie. Małżonek, dzieci i partnerzy nie pozostający w związku małżeńskim, jednak zamieszkujący razem, podlegają stawce minimalnej 5% do maksymalnej
27%. Dla rodziców, braci i sióstr stosuje się minimalna stawkę 26%, a maksymalna 53%.
Minimalna stawka dla osób niespokrewnionych wynosi 41%, a maksymalna 68%.

Zwolnienie z podatku
Znaczne kwoty SA zwolnione z podatku od spadku. Zwolnienie z podatku stosuje się wobec
spadku otrzymanego przez małżonków czy partnerów nie pozostających w związku małżeńskim, pod warunkiem wspólnego zamieszkiwania oraz spełnienia określonych warunków. Zwolnieniu podlegają również dzieci (niepełnosprawne), rodzice, krewni. Zakłady użyteczności publicznej podlegają od 1-go stycznia 2006 całkowitemu zwolnieniu z podatku. W niektórych z ww. przypadków konieczne jest spełnienie dalszych warunków w celu zastosowania zwolnienia z podatku. W określonych przypadkach uprawnienia emerytalne w całości czy częściowo mogą byś zwolnione od opodatkowania.

W przypadku spadku otrzymanego przez organizacje religijne, ideologiczne, charytatywne, kulturalne, naukowe czy publiczne, służące interesowi społecznemu w Niderlandach stosowane jest całkowite zwolnienie z podatku.

Podatek od darowizn

Podatek od darowizn jest podatkiem potrącanym od wartości masy darowizny i jest pobierany od osoby zamieszkałej na stałe w Niderlandach.

Stawka
Stawki podatku od darowizn SA takie same jak stawki podatku od spadków.

Zwolnienie z podatku
Także w przypadku darowizn niektóre kwoty mogą byś zwolnione z podatku. Zwolnienie
obejmuje darowizny dla dzieci. Tak samo jak w przypadku podatku od spadków, w kilku przypadkach złożenie podania o zwolnienie jest związane ze spełnieniem określonych warunków.

 Podatek od przeniesienia własności

Podatek od przeniesienia własności jest należny także wówczas, jeśli własność, np. nieruchomość w Niderlandach, przechodzi z tytułu spadku lub darowizny od osób, których ostatnie miejsce stałego zamieszkania było poza Niderlandami.

Stawka
Stawka podatku od przeniesienia własności jest taka sama, jak stawka podatku od spadków.

Zwolnienie z podatku
Nie ma zwolnię z podatku od przeniesienia własności

Podatek od gier hazardowych
Kaidy, kto wygrał nagrodę w grze hazardowej o wartości przekraczającej kwotę 454 euro jest
zobowiązany do zapłacenia podatku od gier. Pojęciem nagroda określa się każda rzecz, której można nasad wartość w obrocie gospodarczym.

Stawka
Stawka podatku od gier hazardowych wynosi 29%. Organizacja oferująca nagrodę wstrzymuje kwotę należnego podatku. Kaidy, kto wygrał nagrodę w zagranicznej grze hazardowej sam powinien zgłosi ten fakt na specjalnej deklaracji podatkowej o podatku od gier hazardowych. Formularz deklaracji można uzyska w urzędzie podatkowym.

2.2.2. Podatki pośrednie

Podatek od wartości dodanej
Podatek od wartości dodanej (VAT), w Niderlandach znany pod nazwa “BTW” jest podatkiem od towarów i usług, wliczonym w cenę, która konsumenci płaca za towary i usługi. Wszyscy przedsiębiorcy, np. piekarz, hydraulik, producent, odprowadzają podatek VAT do urzędu podatkowego. Przedsiębiorstwa odliczają kwotę Vatum płaconego w innych firmach. W efekcie tylko odprowadzają do urzędu podatkowego różnice pozostała po rozliczeniu tych części podatku

VAT. Dezeli różnica jest ujemna, urząd podatkowy zwróci danemu przedsiębiorstwo kwotę
nadpłaconego Vatum

Stawka
Stawka podstawowa VAT wynosi 19%. Ponadto, istnieją dwie stawki preferencyjne:
Stawka obniżona do 6%
Stawka ta obejmuje produkty spożywcze, wodę, lekarstwa, środki opieki medycznej, usługi
pracochłonne i uciążliwe, książki, gazety, przewóz osób, usługi i bilety wstępu na imprezy kulturalne, rozrywkowe, sportowe i na towary i usługi w rolnictwie.
Stawka zero (0 %)
Eksport towarów i usług z Niderlandów do krajów UE objęty jest zerowa stawka VAT.

Zwolnienie z podatku
Niektóre rodzaje prowadzonej działalności gospodarczej podlegają zwolnieniom od podatku VAT (np. usługi medyczne, niektóre rodzaje usług edukacyjnych, ubezpieczenia i usługi bankowe).

Podatek akcyzowy i podatek konsumpcyjny
Akcyza jest podatkiem pobieranym od określonych towarów konsumpcyjnych jak: napoje
alkoholowe (wódka, wino, piwo), a także od tytoniu i papierosów, benzyny, oleju napędowego, oleju opałowego oraz LPG. Podobnie do podatku VAT, podatek akcyzowy jest wliczony w cenę towarów. Podatek jest odprowadzany do urzędów skarbowych przez producentów, firmy prowadzące handel i importerów dóbr z naliczonym podatkiem akcyzowym np. import amerykańskiej brandy. Specjalny podatek konsumpcyjny jest nakładany na napoje bezalkoholowe, takie jak soki owocowe, soki warzywne, wodę mineralna oraz napoje gazowane i syropy.

Stawka
Od jednego litra wódki pobiera się 15,04 euro akcyzy na hektolitr za procent alkoholu, a od
litra benzyny 0,68 euro. Akcyza nakładana na wyroby tytoniowe zależny od ich ceny sprzedażny; np. opakowanie papierosów zawierające 20 szt. w cenie 4,60 euro zawiera 2,63 euro akcyzy. Podatek konsumpcyjny od litra napoju owocowego wynosi 0,055 euro, a soku warzywnego, soku owocowego czy wody mineralnej 0,0413 euro. Dalszej informacji o podatku akcyzowym można zasiedlin na stronie ministerstwa finansów www.minfin.nl.

Ujednolicony rynek finansowy
Niderlandzkie przepisy dotyczące podatku akcyzowego SA w pełni zgodne z regulacjami
unijnymi. Zniesienie granic fiskalnych oznacza, ze od 1993r. osoby fizyczne mogą dokonywa zakupów artykułów objętych akcyza w każdym państwie członkowskim, z przeznaczeniem na użytek własny. Podatek akcyzowy płaca w państwie, w którym nabyły produkt. Dezeli osoba fizyczna nabyła dobro nie na użytek własny, np. dobra SA transportowane bać sprzedawane przez innych, podatek akcyzowy jest pobierany w kraju, gdzie dobra SA konsumowane. W przypadku tak zwanej sprzedażny pocztowej lub sprzedażny na odległość, podatek akcyzowy jest pobierany w państwie docelowym. Unijny zharmonizowany system odnośnie podatku akcyzowego określa reguły w zakresie magazynowania, transportu i kontroli dóbr podlegających akcyzie w krajach członkowskich oraz stawki i zwolnienia z akcyzy.

Podatek od czynności prawnych
Zgodnie z ustawa o podatku od czynności prawnych pobierane SA następujące podatki: podatek od przeniesienia własności oraz podatek od ubezpieczę Podatek pobierany jest niezależnie od okoliczności osobistych.

 Podatek od przeniesienia własności nieruchomości
Podatek od przeniesienia własności nieruchomości jest nakładany w przypadku nabycia
własności nieruchomości położonej w Niderlandach (grunt, dom itp.). W większości przypadków nabycie nieruchomości odbywa się w formie aktu notarialnego. Notariusz wystawia rachunek z podatkiem należnym i odprowadza podatek do urzędu podatkowego.

Stawka
Podatek od przeniesienia własności nieruchomości wynosi 6% i jest pobierany od kwoty
wartości rynkowej danej nieruchomości lub od ceny zakupu, jeśli jest ona wyższa od tej wartości Pod pojęciem ceny zakupu należny rozumie kwotę otrzymana lub umowna, ustalona przez stronę przenosząca własność nieruchomości

Podatek od ubezpieczeń
Podatek od ubezpieczę jest pobierany w chwili zawarcia umowy ubezpieczeniowej.

Stawka
Stawka wynosi 7% i jest pobierana od wartości składki ubezpieczeniowej.

Zwolnienie z podatku
Zwolnione z podatku od ubezpieczenia SA: ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie od
nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie na wypadek inwalidztwa i niezdolności do pracy, ubezpieczenie chorobowe i na wypadek choroby, ubezpieczenie na wypadek bezrobocia oraz ubezpieczenie transportowe.

Podatek od samochodów osobowych i motocykli
Osoby fizyczne lub firmy, posiadając samochód osobowy czy motocykl, płaca podatek od
samochodów osobowych i motocykli od pierwszego zarejestrowania pojazdu na nazwisko lub firmę W przypadku, kiedy samochód jest nowy, importer płaci podatek w imieniu nabywcy. Osoba sprowadzająca używany samochód osobowy lub motocykl do kraju, sama płaci podatek.

Stawka
Samochody osobowe
Stawka dla nowych samochodów osobowych benzynowych wynosi 45,2% od ceny netto według katalogu po odciągnięciu kwoty 1.540 euro. Dla samochodów osobowych napędzanych olejem napędowym wynosi 45,2% od ceny netto według katalogu po dodaniu kwoty 328 euro. Motocykle
Stawka dla motocykli wynosi 10,2% od ceny netto według katalogu, do kwoty 2,133 euro, a
20,7% ceny katalogowej plus 224 euro powyżej kwoty 2,133 euro. Pojazdy i motocykle używane
Dla samochodów osobowych i motocykli używanych należny podatek jest obniżony w stosunku do obniżonej wartości pojazdu. Ustalone SA stałe procenty. Po jednym roku obniżenie wynosi
37%, po dwóch latach 47%. Maksymalne obniżenie stawki wynosi 90%. Wzywany samochód osobowy czy motocykl mający 25 lat lub więcej jest zwolniony z podatku od samochodów osobowych i motocykli.

Regulacje środowiskowe
W wypadku samochodów, które zostaną zakupione po 30 czerwca 2006, wysokosiężny podatku od
pojazdów zmotoryzowanych będzie zależała od parametrów środowiskowych (emisja CO2) danego pojazdu. Dla samochodów, które w porównaniu z innymi pojazdami swojej klasy zużywają niewiele paliwa, stawka będzie obniżona (bonus). Dla samochodów o wyższym zużyciu stawka podatku możne ulec podwyżce (lamus). Wyznaczono siedem poziomów (energy kabel): od A (najlepsze parametry) do G (najgorsze parametry). Bonus możne wynosi do 1000 euro (za poziom A), lamus do 540 euro (za poziom G). Na początku każdego roku publikowana będzie lista wszystkich dostępnych na rynku nowych modeli, z załączona specyfikacja. Samochody znajdujące się na poziomie C, samochody nie zaliczone do żadnego poziomu i samochody dostawcze mogą otrzyma bonus lub lamus

Zwrot podatku
Od 1 lutego 2007 dla samochodów, które po 16 października 2006 podlegają obowiązkowi
podatkowemu, obowiązuje zwrot podatku przy eksporcie. W momencie, gdy samochód nie jest użytkowany w Niderlandach i zostanie zarejestrowany na terytorium kraju EOG, czesz podatku podlega zwrotowi. Wysokosiężny zwrotu zależna jest od wysokości stawki uiszczanej z tytułu podatku przed eksportem oraz długości okresu użytkowania samochodu w Niderlandach.

Zwolnienia
Zwolnieniu z podatku podlegają taksówki, samochody dostawcze, policyjne oraz strażackie Możliwe jest uzyskanie zwolnienia dla samochodu posiadającego rejestracja zagraniczna, po spełnieniu określonych warunków.

Podatek od pojazdów zmotoryzowanych
Osoby posiadające samochód osobowy, ciężarowy, motocykl czy ciężarówkę, który
zarejestrowany został na nazwisko posiadacza, maja obowiązek płaci podatek od pojazdów zmotoryzowanych. Obowiązek płacenia podatku jest związany z rejestracja ww. pojazdów. Jedynie w przypadku autobusów obowiązuje podatek związany z korzystaniem z dróg.

Stawka
Kwota należnego podatku zależny od:

• rodzaju pojazdu (samochód osobowy, ciężarowy, motocykl, ciężarówka, autobus);
• ciężaru własnego pojazdu;
• rodzaju używanego paliwa w przypadku samochodów osobowych (benzyna, olej napędowy, LPG);
• prowincji, w której posiadacz samochodu zamieszkuje (dot. samochodów osobowych i motocykli);
• sposobu opłacania podatku (jednorazowo lub latarnie).

 

 Podatek od pojazdów o dużej ładowności

Podatek od pojazdów o dużej ładowności (także znany pod nazwa “Euroinwestycje”) należny jest za pojazdy o dużej ładowności korzystające z dróg. Pojazdem o dużej ładowności jest ciężarówka przeznaczona do drogowego transportu towarów o dopuszczalnej masie całkowitej 12.000 kilogramów lub więcej Przyczepa lub naczepa jest objęta wyliczeniem dopuszczalnej masy całkowitej.
Podatek ustalany jest na podstawie układu miedzy Niderlandami, Belgia, Luksemburgiem, Niemcami, Szwecja i Dania. Płatność podatku możne byś realizowana dziennie, tygodniowo, miesięcznie lub rocznie, albo w kombinacji. Kwota należnego podatku zależny od łącznej ilości osi pojazdu oraz Euro klasyfikacji (Euro-0, Euro-I, Euro-II lub czystszy).
Podatek powinien byś płacony z góry, a “Euroinwestycje” powinna znajdował się w pojeździe Kto kupił “Euroinwestycje” w jednym z ww. państw nie ma obowiązku płacenia podatku w Niderlandach za określony czas.

Podatek związany z ochrona środowiska
Podatek związany z ochrona środowiska obejmuje podatek od wody gruntowej, wody
wodociągowej, odpadów, paliwa i podatek wyrównawczy za zużycie energii.

Podatek od wody gruntowej
Podatek od wody gruntowej jest głównie płacony przez firmy, jak np. firmy wodociągowe,
gospodarstwa rolne wydobywające wodę gruntowa, wykonawców robót drenażowych i przedsiębiorstw przemysłowych korzystających z wody gruntowej na cele przemysłowe. Wyjątki stanowią jedynie małe ilości wody gruntowej, wykorzystywane w sytuacjach alarmowych, nawadniania i irygacji w sektorze rolniczym.
Kwota podatku ustalana jest na podstawie ilości wody gruntowej wydobywanej przez przedsiębiorstwa w metrach sześciennych

Stawka
Stawka wynosi 0,1855 euro za m3 wody gruntowej wydobytej przez przedsiębiorstwo

Podatek od wody wodociągowej
W Niderlandach pobierany jest podatek od wody wodociągowej Przedsiębiorstwo lub osoba
fizyczna, która otrzymuje wodę poprzez dies wodociągowa, niezależnie czy woda nadaje się do spożycia czy nie, płaci podatek za loss do 300 m3 rocznie za podłączenie Wyjątek stanowi wykorzystanie tego źródła wody w sytuacjach zagrożenia np. gaszenie pożaru

Stawka
Stawka wynosi 0,149 euro za m3.

•Podatek od odpadów
Podatek pobiera się za usuwanie odpadów. Podatek od odpadów płacony jest przez zakłady utylizacji odpadów. Podstawa podatku zależny od ilości odpadów przekazanych do osunięcia lub spalenia. Wysokosiężny podatku zależny od ilości utylizowanych odpadów.

Stawka
Rozróżnia się kilka stawek podatku od odpadów:
Stawka za usuwanie odpadów wynosi 86,91 euro za każde 1000 kg.

Istnieje niższa stawka dla usuwania odpadów niepalących się lub odpadów, które ze względów ekologicznych nie powinny byś palone. Stawka wynosi 14,34 euro za każde 1000 kg.

Podatek od paliwa
Podatek od paliwa jest pobierany od producentów i importerów węgla, tak wiec liczba
podatników zobowiązanych do płacenia tego podatku jest ograniczona. Podatek jest opłacany przez osoby, które wydobywają, produkują lub importują węgiel i wykorzystują go jako paliwo albo dostarczają innym. Podatek ten nie jest płacony w przypadku ożycia węgla do produkcji elektryczności Wykorzystanie węgla w innych celach nie podlega opodatkowaniu.

Stawka
Stawka wynosi 12,76 euro za 1000kg.

Podatek od energii
Podatek wyrównawczy od energii oznacza, ze konsument płaci podatek od energii, która zużywa
(gaz, elektryczność i określone oleje mineralne). Gaz ziemny, inne gazy oraz elektryczność
wykorzystywane do wytwarzania prądu SA zwolnione z podatku od energii.
Stawka podatku zależny od ilości skonsumowanej energii, funkcjonują niższe stawki w przypadku dużego zużycia

Cło importowe
Dezeli przedsiębiorstwa importują towary z państw nie będących państwami członkowskimi Unii Europejskiej (UE), z reguły towary te podlegają opodatkowaniu. W tym kontekście cło importowe jest pojęciem ogólnie określającym podatek obowiązujący w stosunku do UE. Podatki te uiszczane SA przez urzędy celne w państwach członkowskich i odprowadzane do Unii Europejskiej. Przychody te stanowią środki własne Unii. Niderlandy maja prawo do zatrzymania
25% z uiszczonych podatków.
Pojęciem cło importowe należny rozumie:

• opłaty celne (będące cłem zgodnie ze Stawkami Celnymi UE);
• potracenia o podobnym znaczeniu (w tym: opłaty antydumpingowe);
• podatki związane ze wspólna polityka rolna.

Stawka
UE ustala wysokosiężny stawek cła importowego. Towary, które będą importowane, SA klasyfikowane w spisie towarów i stawek „Wspólna Nomenklatura”. UE zawarła umowy z kilkoma państwami, na których podstawie nie pobierane jest cło wwozowe lub pobierane jest po obniżonych stawkach. Dezeli przedsiębiorstwa w UE mogą udowodnia, iż branża, w której działają, ponosi szkodę ze względu na importowanie produktów podobnych do własnych wyrobów za ceny niższe od tych stosowanych w państwie, w którym zostały wyprodukowane, praktyka ta zostanie określona jako dumping. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji, UE możne nałożywszy cło antydumpingowe.
Poza wyżej wymienionym cłem importowym, wwóz towarów do Niderlandów pochodzących z państw trzecich podlega opodatkowaniu podatkiem od wartości dodanej, a czasami także podatkiem akcyzowym i podatkiem związanym z ochrona środowiska.

 

3. Podatek dochodowy od osób fizycznych

3.1. Ogólnie

Osoby fizyczne, które osiągają dochód, płaca podatek dochodowy. Dochód poszczególnych osób możne pochodzi z rożnych źródeł Podatek dochodowy od osób fizycznych w zależności od źródła dochodu wyróżnia trzy kategorie. Kategorie te określane SA mianem podstaw (boxer). Dochód zakwalifikowany do poszczególnych kategorii opodatkowany jest rożnymi stawkami. Całostka podatku naliczanego we wszystkich trzech kategoriach stanowi sumę podatku dochodowego należnego

3.2. Podatnicy

Podatek dochodowy od osób fizycznych pobierany jest od dochodu osoby fizycznej. W skład grupy podatników wchodzą rezydenci podatkowi (osoby fizyczne zamieszkałe na stałe w Niderlandach) oraz podatnicy niestali (osoby fizyczne nie zamieszkałe na stałe w Niderlandach, a czerpiące dochody ze źródeł w Niderlandach). Od zamieszkałych na stałe pobiera się podatek od dochodu ze źródeł przychodów na całym świecie, a od nie zamieszkałych na stałe pobiera się tylko podatek od dochodu bezpośrednio związanego z terytorium Niderlandów. Inaczej wygląda to w przypadku, gdy osoby te korzystają z możliwości traktowania ich jak rezydentów – wówczas obowiązują ich te same zasady.
Podatek dochodowy od osób fizycznych nakładany jest indywidualnie. Partnerzy, małżonkowie,
mogą podzieli miedzy sobą wspólne składniki dochodu podlegającego opodatkowaniu w celu złożenia deklaracji podatkowej (np. przychody pochodzące z własnego mieszkania podlegające opodatkowaniu, wydatki na opiekę nad dzieckiem, przychody podlegające opodatkowaniu pochodzące z udziałów lub osobiste odliczenie). Partnerzy fiskalni to małżonkowie i zarejestrowani partnerzy. Ponadto, osoby zamieszkujące razem w konkubinacie i spełniające określone warunki mogą uzyska pozwolenie na uznanie za partnerów dla celów podatkowych.

3.3. Podstawa opodatkowania i stawka podatkowa

Rozróżnia się trzy rodzaje dochodu podlegającego opodatkowaniu:
Podstawa 1 – dochód podlegający opodatkowaniu ze stosunku pracy i mieszkania;
Podstawa 2 – dochód podlegający opodatkowaniu z tytułu posiadania znaczących udziałów;
Podstawa 3 dochód podlegający opodatkowaniu z oszczędności i inwestycji.
Należny podatek dochodowy od osób fizycznych składa się z sum kwot podatkowych
pochodzących ze wszystkich trzech podstaw. Pojęciem “dochód podlegający opodatkowaniu” określa się dochód pozostały po odliczeniu strat. W zależności od okoliczności osobistych, dochód stałych podatników możne byś obniżony o kwotę odliczenia osobistego.

Dochód z prowadzenia działalności gospodarczej
Dochód podlegający opodatkowaniu ze stosunku pracy i mieszkania podlega opodatkowaniu wg
podstawy 1. Według tej podstawy opodatkowane SA także dochody z działalności gospodarczej. Przedsiębiorstwa funkcjonujące w określonej formie prawnej tj. jako firmy jednoosobowe, spółki jawne (VOF) oraz spółki partnerskie podlegają obowiązkowi podatkowemu od osób fizycznych. Obliczanie dochodu obciążonego podatkiem odbywa się na takiej samej zasadzie jak w

przypadku podatku od spółek. Istnieje jednak kilka wyjątków Podatkiem dochodowym od osób fizycznych opodatkowani SA przedsiębiorcy z sektora MSP, którzy spełniają tzw. kryterium godzinowe. Zwolnienie to dotyczy przedsiębiorców poświęcających więcej niż 50% czasu i minimalnie 1.225 godzin w ciągu roku na prowadzenie własnej firmy. Okres odpisywania strat wynosi w tym przypadku trzy lata.

Odliczenia osobiste
Odliczenia osobiste dokonywane SA na wydatki związane z obowiązkowymi kosztami utrzymania (alimenty), kosztami studiów i na nadzwyczajne wydatki (np. z powodu choroby). Osobiste odliczenia podatkowe SA potrącane od dochodu ze stosunku pracy i mieszkania. Tesli to nie wystarcza, można dokona odliczę od dochodu z tytułu oszczędności i inwestycji, po których następuje odliczenie od dochodów z tytułu znaczących udziałów. Pozostałe odliczenia zostaną przeniesione na poczet kolejnych lat.

Stawki
Stawka podatkowa od dochodu ze źródeł stosunku pracy i mieszkania (podstawa 1)
Obliczenie podatku od dochodu podlegającego opodatkowaniu ze stosunku pracy i mieszkania
odbywa się według stawki:

I Próg – 33,65% pierwszej części dochodu do wysokości 17.319 euro
Z czego 2,5% stanowi podatek, a 31,15% składki na ubezpieczenie społeczne.

II Próg – 41,40% od kolejnej kwoty w wysokości 13.803 euro
Z czego 10,25% stanowi podatek i 31,15% składki na ubezpieczenie społeczne.

III Próg – 42% od kolejnej kwoty w wysokości 21.942 euro
Stawka stanowi wyłącznie podatek.

IV Próg – 52% od pozostałej części Stawka stanowi wyłącznie podatek.

Dla podatników w wieku 65 lat i powyżej, stawki dla pierwszych dwóch progów wynoszą odpowiednio 15,75% i 23,50%, w związku z tym, ze osoby w tym wieku nie murza już opłaca składek na AOW (Old-Age Pensi on) w wysokości 17,9%.

Osoby pracujące w Holandii maja zapewnione zabezpieczenie socjalne, w związku z tym SA zobowiązane opłaca składki na ubezpieczenie społeczne. Wyjątek od tego możne stanowi tymczasowe wysłanie pracownika do pracy w innym miejscu (delegowanie).

Stawka podatkowa od dochodu z tytułu znacznych udziałów (podstawa 2)
Podatek z tytułu znacznych udziałów liczony jest według stawki 22% przy dochodzie nie
przekraczającym 250.000 euro. Stawka 22% obowiązuje jedynie w roku podatkowym 2007. Dochód powyżej 250.000 euro opodatkowany jest stawka 25%.

Stawka podatkowa od dochodu z oszczędności i inwestycji (podstawa 3)
Obliczenie podatku z oszczędności i lokat odbywa się według stałej stawki 30%, biorąc pod uwagę stawkę ryczałtowa osiągniętego zysku w wysokości 4%.

Zwrot nadpłaty podatku (ang. lewy rebab)
Potrącając podatek od wynagrodzę pracodawca zobowiązany jest uwzględnia zwrot nadpłaty podatku, na który składa się zwrot generalny i zwrot indywidualny. Ogólny zwrot składa się z podatku i elementu składek na ubezpieczenie społeczne. Prawo do otrzymania części zwrotu ogólnego (Składki na ubezpieczenie społeczne) posiadają jedynie osoby, które SA objęte obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym.
Zwroty dla tych, którzy SA zatrudnieni, dla rodziców z dziećmi, samotnych rodziców, dla ludzi
starszych z niewielkim przychodem pomagają w sprawiedliwym rozłożeniu obciążeń
podatkowych.

3.4. Dochód podlegający opodatkowaniu, ze źródeł stosunku pracy i mieszkania
(podstawa 1)

Dochód podlegający opodatkowaniu ze stosunku pracy i mieszkania obejmuje cała kwotę
składająca się z następujących składników:

• zyski podlegające opodatkowaniu z działalności gospodarczej;
• wynagrodzenie podlegające opodatkowaniu;
• przychody podlegające opodatkowaniu, ze źródeł pozostałych (np. wynagrodzenie za zlecenia, płace z tytułu świadczonych usług oraz posiadanych praw autorskich, ale również w wyjątkowych okolicznościach dochód z tytułu udostępniania składników majątkowych innym podmiotom);
• okresowe wypłaty i świadczenia podlegające opodatkowaniu (np. stypendium na studia);
• dotacje rządowe i środki finansowe na utrzymanie;
• przychody z własnego mieszkania;
• wydatki na ubezpieczenia (np. ubezpieczenia rentowe, renty dożywotnie i renty
przejściowe);
• koszty ujemne związane np. z wykupieniem renty;
• odliczenie osobiste (odliczenie osobiste mogą byś częściowo zawarte w podstawach 2 i
3);
• ujemne odliczenie osobiste, w tym zwrot wydatków, które wcześniej były ujęte w osobistych wydatkach do odliczenia.

3.5. Dochód podlegający opodatkowaniu z tytułu znaczących udziałów (podstawa 2)

Podatnika uważna się za posiadającego znaczący udział w przedsiębiorstwie, jeśli posiada indywidualnie lub z partnerem co najmniej 5% udziałów lub akcji przedsiębiorstwa Dochody czerpane z tytułu znaczącego udziału w przedsiębiorstwie SA całością otrzymanych dywidend i przychodów (zysku ze sprzedażny akcji, należności i inne) po odliczeniu kosztów. Wobec podatników nie zamieszkałych na stałe w Niderlandach, dochód z tytułu znaczącego udziału podlega opodatkowaniu tylko wówczas, gdy posiadają znaczący udział w przedsiębiorstwie podlegającemu opodatkowaniu w Niderlandach. W celu zastosowania powyższego wobec podatników nie mających stałego zamieszkania w Niderlandach, prowadzone przedsiębiorstwo

uważna się za posiadające obowiązek płacenia podatków w Niderlandach, jeśli płaciło podatki w
KN przez 5 lat w okresie ostatnich dziesięciu lat.

3.6. Dochód podlegający opodatkowaniu, z tytułu oszczędności i inwestycji (podstawa 3)

Pobieranie podatku od dochodu z tytułu oszczędności i inwestycji odbywa się na podstawie założenia, ze uzyskuje się odsetki w wysokości 4% od aktywów netto, niezależnie od odsetek rzeczywistych (np. odsetki, dywidendy, zyski i straty w kapitale). Wartość aktywów netto (wartość rynkowa majątku po odjęciu długów) ustala się na podstawie wartości średniej w roku kalendarzowym i oblicza się od wartości stanu w dniach 1 stycznia i 31grudnia.
Przykłady majątku objętego w podstawie 3:

• oszczędności;
• drugie mieszkanie lub wynajęta nieruchomość;
• udziały, akcje lub papiery wartościowe;
• ubezpieczenia na renty, które nie podlegają odliczeniom od podatku;
• ubezpieczenia na życie nie związane z własnością nieruchomości;
• kredyty konsumenckie;
• długi nie zaliczane do podstaw 1 i 2.

Niektórych składników majątku nie zalicza się do wartości majątku, tj.:

• własne mieszkanie (jest objęte w podstawie 1) oraz ewentualne ubezpieczenie na życie
związane z własnością nieruchomości;
• rzeczy do użytku prywatnego, takie jak inwentarz, samochód czy przyczepa kempingowa;
• dzieła sztuki, obiekty naukowe, nie trzymane jako lokaty, inwestycje na cele do wysokości 53.421 euro od osoby.

Podatnik nie możne odliczy wszystkich długów w podstawie 3. Przykładowo nie można odliczy długu hipotecznego obciążającego własne mieszkanie (odsetki można odliczy w rozdziale 1), jak i długu z tytułu niezapłaconego podatku. Pierwszej części długu w wysokości 2.800 euro nie można rozliczy z wartością majątku

W podstawie 3 każdy podatnik ma prawo do kwoty zwolnionej z podatku, której próg ustalony jest na kwotę 20.014 euro. Kwota ta możne byś podwyższona o 2.674 euro na każde dziecko w wieku poniżej 18 lat, nad którym podatnik sprawuje opiekę rodzicielska. W zależności od dochodu i zdrowia, podatnikom w wieku od 65 lat i powyżej przysługuje prawo do dodatkowego progu do wysokości maksymalnej 26.494 euro.

Podatnicy nie zamieszkali na stałe mogą byś obciążeni tylko podatkiem od dochodu z tytułu oszczędności i inwestycji, jeśli posiadają majątek w Niderlandach jak np.: nieruchomość (w tym prawo do nieruchomości) w Niderlandach; prawo do udziału w zyskach przedsiębiorstwa, którego kierownictwo mieści się w Niderlandach, o ile prawa nie pochodzą z posiadania udziałów w kapitale akcyjnym czy stosunku pracy.

3.7. Deklaracja podatkowa

Deklaracja podatkowa powinna byś złożona w urzędzie skarbowym w terminie do 1 kwietnia każdego roku następującego po roku, którego opodatkowanie dotyczy. Tesli urząd nie otrzyma zeznania w wyznaczonym czasie, wysyła upomnienie oraz jest upoważniony do nałożenia kary. Istnieje możliwość zwrócenia się do urzędu z prośba (na piśmie) o odroczenie. Kaidy, kto złoży deklaracje przed 1 kwietnia, otrzymuje stosowna notyfikacje w terminie do 1 lipca tegoż roku. Dla przedsiębiorstw oznacza to, ze roczne rozliczenie wynagrodzę pracowniczych, musi byś dostarczone pracownikom z odpowiednim wyprzedzeniem (przed 1 kwietnia), tak by byli w stanie zło zys deklaracje podatkowe w urzędzie skarbowym w odpowiednim czasie. Od 2005 przedsiębiorcy SA zobowiązani do wypełniania deklaracji podatkowych i podatku dochodowego od spółek w wersji elektronicznej.

 

 

4. Podatek od wynagrodzeń

4.1. Ogólnie

Kaidy, kto pracuje zarobkowo w Niderlandach, jest płatnikiem podatku od wynagrodzę Pracodawca lub jednostka, która wypłaca wynagrodzenia, potracą jednocześnie podatek od wynagrodzę, regularnie wpłacając go do właściwego organu skarbowego. Podatek od wynagrodzę składa się podatku od wynagrodzę i składek na ubezpieczenie społeczne.
Składki na ubezpieczenie społeczne potrącane SA zgodnie z:

• ustawa o emeryturach (AOW);
• ustawa o świadczeniach na wypadek śmierci (ANW);
• ustawa o nadzwyczajnych kosztach leczenia (AWBZ).

W celu zapobiegania płaceniu dużej kwoty raz w roku na podatek dochodowy od osób
fizycznych i na ubezpieczenie społeczne, wprowadzono zaliczkowe pobieranie podatku. Pobór podatku dokonywany jest w momencie osiągnięcia przychodu.

4.2. Płatnicy

Pracownicy zobowiązani SA opłaca podatek od wynagrodzę oraz składki na ubezpieczenia społeczne proporcjonalnie do uzyskanych przychodów lub zysków. Potracę zaliczkowych dokonuje pracodawca lub urzędy wypłacające świadczenia i zasiłki. Zarówno artyści, jak i sportowcy zawodowi płaca podatek od wynagrodzę, niezależnie od faktu czy SA zatrudnieni czy nie. Pracodawcom i pracownikom przysługuje wybór zgłoszenia formy stosunku pracy dla celów podatkowych, a zgłoszenie do urzędu winno byś wspólne.

4.3. Podstawa opodatkowania i stawki podatkowe

Zaliczkę na podatek od wynagrodzę oblicza się w oparciu o całostka wynagrodzenia pracownika. Zaliczka na podatek od wynagrodzę jest pobierana od zasiłków, emerytury i innych świadczeń Najważniejsza posta płacy to “płaca w formie pieniężnej” jak: wynagrodzenie, dodatek na wakacje, dodatek za nadgodziny, wypłata za trzynasty miesiąc oraz inne wynagrodzenia, które pracodawca wypłaca pracownikowi w formie pieniężnej jako wynagrodzenie.
Poza tym jest jeszcze kilka innych form płacy:

• wynagrodzenie “w naturze”;
• roszczenia;
• (zwolnione z podatku) zwroty i środki pomocnicze.

Wynagrodzenie w naturze to płaca nie wypłacona w formie pieniężnej, np. wakacje czy kamera.
Roszczenie to uprawnienie do zwrotu kosztów czy środków pomocniczych. Przykładami
środków pomocniczych SA np: narzędzia, posiłki czy bilety na transport publiczny.
Zwolnione zwroty to kwoty wypłacane pracownikowi przez pracodawce na pokrycie kosztów poniesionych w celu należytego wykonania pracy oraz kwoty płacone przez pracodawce pracownikowi, który na ogół tych kwot nie uważna za wynagrodzenie za świadczone usługi. Tesli przyznanie określonych rzeczy nie podlega opodatkowaniu, zwrot kosztów możne nie podlega opodatkowaniu np: literatura fachowa czy ubrania robocze. Zwrotów wolnych od podatku czy środków pomocniczych nie wlicza się do dochodu. Pozostałe zwroty wolne od opodatkowania i środki pomocnicze SA związane z pewnymi limitami, np. koszty podróżny Czasami wysokosiężny

zwrotów i środków pomocniczych ograniczona jest kwotami standardowymi, które należny wliczy jako czesz wynagrodzenia lub które podlegają opodatkowaniu (temat ten zostanie dalej omówiony). W takim przypadku nie zwolniona z podatku czesz zwrotu czy środka pomocniczego podlega opodatkowaniu.
Pracodawca okresowo odprowadza wstrzymane zaliczki na podatek oraz końcowy pobór podatku
do urzędu podatkowego przez złożenie deklaracji podatkowej w danym urzędzie

Stawki
Podatek od wynagrodzę wynosi:

I Próg – 33,65% pierwszej części dochodu do wysokości 17.319 euro
Z czego 2,5% stanowi podatek, a 31,15% składki na ubezpieczenie społeczne.

II Próg – 41,40% od kolejnej kwoty w wysokości 13.803 euro
Z czego 10,25% stanowi podatek i 31,15% składki na ubezpieczenie społeczne.

III Próg – 42% od kolejnej kwoty w wysokości 21.942 euro
Stawka stanowi wyłącznie podatek.

IV Próg – 52% od pozostałej części Stawka stanowi wyłącznie podatek.

Dla podatników w wieku 65 lat i powyżej, stawki dla pierwszych dwóch progów wynoszą odpowiednio 15,75% i 23,50%, w związku z tym, ze osoby w tym wieku nie murza już opłaca składek na AOW (Old -Age Pensi on).

Zwrot nadpłaty podatku
Potrącając podatek od wynagrodzę pracodawca zobowiązany jest uwzględnia zwrot nadpłaty podatku, na który składa się zwrot generalny i zwrot indywidualny. SA to ogólne środki skierowane do wszystkich zatrudnionych. Ogólny zwrot składa się z elementu podatku i elementu składek na ubezpieczenie społeczne. Prawo do otrzymania części zwrotu ogólnego (Składki na ubezpieczenie społeczne) posiadają jedynie osoby, które SA objęte obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym w Niderlandach. Pracodawca nie musi bras pod uwagę odliczę i odpisów związanych z indywidualna sytuacja danego pracownika. Aby skorzysta z indywidualnych odpisów pracownik powinien wypełnia zeznanie podatkowe. Dla niektórych pracowników podatek od wynagrodzę stanowi podatek ostateczny, jako ze nie mogą skorzysta z odpisów osobistych i nie posiadają innych źródeł dochodu.

Obniżenie podatku i składek na ubezpieczenie społeczne dla wybranych grup pracowników Pracodawca możne korzysta z obniżenia podatku i składek na ubezpieczenie społeczne dla pewnych grup pracowników, w wyniku czego pracodawca będzie odprowadzał niższe kwoty na podatek od wynagrodzę i składki ubezpieczenia społecznego.
Obniżony podatek jest forma wsparcia rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji.

4.4. Pracownicze plany oszczędnościowe oraz udział w zyskach

Pracownicy maja możliwość wzięcia udziału w planie oszczędnościowym prowadzonym tylko przez jednego pracodawce. Maksymalna nieopodatkowana kwota oszczędności w 2007r. wynosi
613 euro. Warunki uczestnictwa w planie oszczędnościowym:

• Pracownik został zatrudniony przez pracodawce od 1 stycznia danego roku;
• Pracodawca aplikował o kredyt podatkowy dla pracownika od 1 stycznia danego roku;
• Pracownik nie uczestniczy w planie oszczędnościowym „carens-break saling schemat”.

Dezeli pracownik rozpoczął zatrudnienie po 1 stycznia roku kalendarzowego, nie będzie kwalifikowany do programu oszczędnościowego prowadzonego przez określonego pracodawce. Kolcowy podatek płacony przez pracodawce z tytułu planu oszczędnościowego wynosi 25%. Dla podatku dochodowego w roku 2007 występuje zwolnienie z podatku do kwoty 17.025 euro dla zamrożonych oszczędności depozytowych z planów oszczędnościowych w ramach podstawy
3.

4.5. Osoby tymczasowo zamieszkałe za granica oraz Holendrzy: przepis 30% zwolnienia

Osoby czasowo zamieszkałe w Niderlandach
Osoby czasowo zamieszkałe w Niderlandach i zatrudnione na czas określony, w pewnych sytuacjach mogą korzysta z tak zwanego 30% zwolnienia z podatku. Zwolnienie to ma zastosowanie wobec pracownika przybyłego spoza Niderlandów, który został rekrutowany czy delegowany do pracy u niderlandzkiego pracodawcy i spełnia określone warunki. Przepis ten pozwala pracodawcy na przyznanie ryczałtowego zwolnienia z podatku na dodatkowe koszty pracownika w związku z jego pobytem w Niderlandach (tzw. koszty eksterytorialne). Wysokosiężny kwoty ryczałtowego zwolnienia wynosi maksymalnie 30% od sumy wynagrodzenia wraz ze zwolnieniem. W celu obliczenia maksymalnego zwolnienia, wynagrodzenie mnożny się przez
100/70, a wynik przez30 %. Dezeli koszty rzeczywiste przewyższają kwotę ryczałtowa, zwrot kosztów dodatkowych będzie wolny od podatku. Zwrot opłat szkolnych płaconych na rzecz dzieci niezbezczeszczających do szkoły międzynarodowej jest także zwolniony z podatku i jest płacony poza ryczałtowym zwrotem poniesionych kosztów eksterytorialnych. Koszty na szkolenie zawodowe, które nie mogą byś uwzględnione jako koszty eksterytorialne, będą zwracane zgodnie z normalnymi przepisami, przy czym zwrot nie będzie podlegał opodatkowaniu. W celu zastosowania powyższego przepisu, pracodawca i pracownik powinni wspólnie zło zys wniosek w urzędzie podatkowym:

Elastyczniejszy,
Adelina Participium, nietingezetenenbelastingplichtigen
(oddział ds osób fizycznych, podatnicy tymczasowi)
w Heerlen
(PO BOX 2865
6401 DJ Heerlen
The Netherlands)

W przypadku uwzglednienia wniosku, 30% zwolnienia możneebyśś rozpatrzone zmocąa wsteczna. Zastosowanie zwolnienia obejmuje okres do 120 miesięcy (wraz z przedłożeniem). Okres ten

zostanie skrócony o czas wcześniejszych pobytów czy zatrudnię w Niderlandach, chyba, ze od chwili zakończenia ostatniego pobytu czy zatrudnienia opłynęło 10 lat. Dezeli pracownik przebywający w Niderlandach sobie tego życzy, możne byś częściowo uważany za zagranicznego podatnika dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych.

Pracownicy niderlandzcy
Holendrzy, którzy zostali oddelegowani do wybranych krajów, również posiadają prawo do 30%
zwolnienia. Pracodawca musi podlega holenderskiemu prawu podatkowemu. Pracownika uznaje się za oddelegowanego (ang. secondem), gdy spędza przynajmniej 45 dni w roku w jednym lub większej liczbie miejsc, do których został skierowany w związku z wykonywana praca.

 

 

5. Podatek dochodowy od spółek

5.1. Podatnicy

Podatkiem dochodowym od spółek obciążane SA przedsiębiorstwa z siedziba w Niderlandach (podatnicy stali) oraz niektóre przedsiębiorstwa, które nie maja siedziby w Niderlandach, ale przekazują przychody do Niderlandów (podatnicy niestali). W tym kontekście pojęciem
„przedsiębiorstwa” określa się spółki, których kapitał jest podzielony na udziały lub akcje, a
także spółdzielnie. Najczęściej spotykane formy prawne przedsiębiorstw, zgodnie z ustawa o podatku dochodowym od spółek, to spółka akcyjna („NV”) oraz spółka z ograniczona odpowiedzialnością („BV”) Czy przedsiębiorstwo ma siedzibę w Niderlandach do celów podatkowych, ustala się na podstawie okoliczności indywidualnych. Czynnikami istotnymi do ustalenia siedziby jest miejsce, w którym mieści się aktualny zarząd przedsiębiorstwa, miejsce centrali oraz miejsce, w którym odbywają się walne zgromadzenia akcjonariuszy czy udziałowców.
Zgodnie z ustawa o podatku dochodowym od spółek, uważna się, ze siedziba znajduje się w
Niderlandach wszystkich przedsiębiorstw założonych według prawa niderlandzkiego.

5.2. Podstawa podatkowa i stawki podatkowe

Ogólnie
Podatek dochodowy od spółek pobierany jest od zysków podlegających opodatkowaniu,
uzyskanych przez przedsiębiorstwo w poszczególnym roku po odliczeniu strat.

Stawki
Podatek dochodowy od spółek jest pobierany według stawki podatkowej 20,0% od osiągniętych
zysków w wysokości do 25.000 euro, od kwoty wyższej niż 25.000 euro i nie przekraczającej
60.000 euro według stawki 23,5 %. Powyżej kwoty 60.000 euro obowiązuje stawka 25,5%.
Od stycznia 2007r. dochody osiągane w związku z korzystaniem z patentu podlegają
opodatkowaniu według stawki 10%.

Ustalenie zysków według zasady dobrego zwyczaju handlowego
Zyski powinny byś ustalane według zasady dobrego zwyczaju handlowego i w sposób rzetelny. Przykładowo niezrealizowane straty mogą byś uwzględnione, a wówczas zyski, które jeszcze nie zostały zrealizowane, mogą byś wyłączone

Amortyzacja środków trwałych
Każdego roku amortyzowane SA środki trwałe użyte do prowadzenia przedsiębiorstwa W
zasadzie podatnik sam decyduje o metodzie amortyzacji, jednak metoda wybrana powinna byś zgodna z dobrym zwyczajem handlowym. Generalnie stosuje się metodę amortyzacji liniowej. W metodzie wymienionej ustala się stała stopę amortyzacji, która corocznie stosuje się odnośnie całego okresu amortyzacji.

Szacowanie zapasów
Stosuje się następujące metody szacowania zapasów:

• szacowanie na podstawie kosztów;

• szacowanie na podstawie kosztów lub wartości rynkowej (jeżeli jest niższa);
• metoda wyceny zapasów podstawowych.

Szacowanie na podstawie kosztów jest zgodne z zasada dobrego zwyczaju handlowego, chyba,
ze wartość rynkowa jest znacznie niższa od kosztów. Stosując powyższy układ zyski, które jeszcze nie zostały osiągnięte, SA wyłączone, a poniesione straty mogą byś uwzględnione Szacowanie zapasów możne odrys się metoda “first in, first out” (“FIFO”) lub metoda “last in, first out” (”LIFO”). Spełniając pewne warunki dopuszcza się stosowanie metody wyceny zapasów podstawowych zgodnie z precedensem sadowym. Metoda wyceny zapasów podstawowych polega na wycenie zapasów podstawowych w przedsiębiorstwie, koniecznych do zapewnienia ciągłości produkcji.

Odliczanie kosztów
Podczas ustalania osiągniętych zysków można odliczy wszystkie wydatki związane z
prowadzona działalnością gospodarcza. Jednak odliczenie niektórych kosztów handlowych podlega ograniczeniom. Odsetki płacone od kredytów w niektórych przypadkach mogą byś częściowo odliczone od zysków. Dzieje się tak, gdy dane przedsiębiorstwo ma zbyt dozę zadłużenie w stosunku do wielkości kapitału własnego.

Rezerwy
Przedsiębiorstwo możne w drodze odliczę z zysków tworzy rezerwy. W tym celu przedsiębiorstwo powinno prowadzi prawidłowa księgowość Przykładami takich rezerw SA: rezerwa wyrównania kosztów oraz rezerwa re inwestycji Rezerwa wyrównania kosztów umożliwia stopniowe rozłożenie powtarzających się kosztów w pewnym okresie. Odliczenie jest zatem dokonywane w roku, w którym wydatki nie zostały jeszcze poniesione, a koszty bieżące prowadzenia działalności faktycznie wystąpiły Przykład mogą stanowi koszty generalnych remontów, albo usuwania skutków katastrof ekologicznych. Rezerwę re inwestycji tworzy się w przypadku, kiedy środki trwałe zostały utracone, uszkodzone czy zbyte, a wysokosiężny otrzymanej zapłaty przekracza wartość księgowa Przedsiębiorstwo obiegające się o tworzenie takiej rezerwy powinno okasza zamiar wymiany lub naprawy środków trwałych. Generalnie utworzona rezerwa powinna byś zakończona w trzecim roku licząc od roku, w którym została utworzona.

Wyrównanie strat
Przedsiębiorstwo możne wyrównywa straty z zyskami podlegającymi opodatkowaniu
osiągniętymi w ostatnich trzech latach poprzednich [“carry back”] oraz z zyskami podlegającymi opodatkowaniu, które zostaną osiągnięte w następnych latach [“carry forward”]. Straty inwestycyjne lub związane z likwidacja firmy mogą byś wyrównane z planowanymi zyskami, jeśli co najmniej 70 % akcji lub udziałów pozostanie w posiadaniu tych samych osób fizycznych. Tesli przedsiębiorstwo ograniczy działalność gospodarcza powyżej 70 %, a jednocześnie 70 % akcji lub udziałów będzie w posiadaniu pierwotnych akcjonariuszy lub udziałowców, wówczas straty mogą byś wyrównane z zyskami w przyszłości Niemniej zyski te powinny byś osiągnięte z pierwotnej działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorstwo Straty firm będących częścią holdingów albo grup finansowych mogą byś wyrównywaniem tylko późniejszymi zyskami z lat, w których działalność przedsiębiorstwa składa się przynajmniej w
90% z udziału grupy finansowej lub holdingu.

5.3. Wyłączenie udziału w kapitale z opodatkowania (participium exempli)

Ogólnie
Ustawa o podatku dochodowym od spółek stanowi, ze udział w kapitale jest zwolniony z opodatkowania, co ma zastosowanie w udziałach w kapitałach krajowym i zagranicznym. Zwolnienie to stanowi jeden z ważniejszych filarów niderlandzkiego podatku dochodowego od spółek, a jego celem jest unikanie podwójnego opodatkowania zysków, gdy zyski spółki zależnej SA przekazywane do spółki macierzystej. Powyższa regulacja stanowi, ze korzyści czerpane z tytułu objętego udziału w kapitale SA zwolnione z podatku. Pojecie “korzyści” obejmuje zyski i straty. Zyski obejmują widoczne i ukryte dywidendy. Zwolnienie z podatku obejmuje zyski osiągnięte z tytułu zbycia udziałów w kapitale. Jednocześnie straty z tytułu zbycia udziałów nie podlegają odliczeniu od podatku. Tesli wartość udziału w kapitale zostaje obniżona z powodu poniesionych strat, wówczas wartość dokonanej obniżki przez spółkę macierzysta także nie podlega odliczeniu. Koszty związane z zagranicznym udziałem w kapitale również nie podlegają odliczeniu od podatku, a powstałe straty, np. z powodu likwidacji spółki, mogą byś odliczone od podatku przy spełnieniu określonych warunków.

Udział w kapitale
Zwolnienie udziału w kapitale z opodatkowania dotyczy udziałów w kapitale krajowym jak i
zagranicznym. Zwolnienie z opodatkowania ma miejsce wówczas, jeżeli podatnik:

• obejmuje co najmniej 5% nominalnego kapitału spółki, której kapitał w części lub w
całości został podzielony na akcje lub udziały;
• obejmuje mniej niż 5% kapitału, ale posiadanie tej części kapitału w formie akcji lub
udziałów jest konieczne do normalnego prowadzenia przedsiębiorstwa lub służy interesowi ogólnemu.

Zwolnienie udziału w kapitale z opodatkowania nie ma zastosowania, jeśli podatnik czy spółka zależna jest uważana za instytucje inwestycyjna.W stosunkach międzynarodowych zwolnienie udziału w kapitale z opodatkowania nie ma zastosowania, jeśli akcje lub udziały w spółce zagranicznej SA zakwalifikowane jako inwestycja
(lokata).
Innym wymogiem zastosowania zwolnienia udziału w kapitale z opodatkowania jest obowiązek
płacenia podatków w miejscu osiągania zysków przez firmę zagraniczna.

5.4. Opodatkowanie grupowe (jednostka fiskalna)

W określonych warunkach spółka macierzysta możne podlega opodatkowaniu grupowemu, łącząc się z jedna lub kilkoma spółkami zależnymi Dla celów podatkowych oznacza to, ze spółki zależne SA uważane za wchłonięte przez spółkę macierzysta. Zaletami opodatkowania zbiorowego jest możliwość wyrównania strat poniesionych przez jedna ze spółek z zyskami drugiej spółki grupowej, a środki trwałe mogą byś przekazane z jednej spółki do drugiej bez podatku. Pozwala się na opodatkowanie grupowe tylko wówczas, jeśli wszystkie przedsiębiorstwa wchodzące w skład grupy SA stałymi podatnikami dla celów podatkowych w Niderlandach, a spółka macierzysta jest w posiadaniu przynajmniej 95% akcji czy udziałów w spółkach zależnych Innym warunkiem stosowania opodatkowania grupowego to stosowanie przez spółkę macierzysta i spółki zależne tego samego roku obrachunkowego i podleganie tym samym rodzajom opodatkowania. Wniosek o opodatkowanie grupowe powinien byś złożony do

inspektora podatkowego w imieniu wszystkich spółek wchodzących w skład grupy. Ponadto, należny spełnia warunki określone przez ministra finansów. Cofniecie możliwości opodatkowania grupowego odbywa się w oparciu o wniosek lub automatycznie, jeśli nie jest zachowany jeden czy więcej warunków.

5.5. Fuzje

Rozróżnia się trzy rodzaje fuzji: fuzja akcyjna, fuzja prawna i fuzja przedsiębiorstw
W fuzji akcyjnej akcjonariusze przekazują akcje do innej spółki. W takich przypadkach nie
pobiera się podatku dochodowego od spółek ze względu na zastosowanie zwolnienia udziału w kapitale z opodatkowania.
Przy fuzji prawnej aktywa i pasywa jednej lub więcej spółek SA przekazane do spółki przejmującej Spółki przejęte przestają istniej
W przypadku fuzji przedsiębiorstw jedna spółka przejmuje aktywa i pasywa drugiej spółki (albo niezależna czesz). Przejecie następuje w formie przejęcia akcji lub udziałów.
Przy spełnieniu określonych warunków, zyski osiągnięte z powodu fuzji prawnej czy fuzji przedsiębiorstw nie podlegają opodatkowaniu.

5.6. Deklaracja podatku dochodowego od spółek

Spółka z oo lub sza musi zło zys organom podatkowym roczne zeznanie finansowe w ciągu 6 miesięcy od zakończenia jej roku obrotowego. Do zeznania należny Kołaczyk informacje pozwalające ustali wysokosiężny dochodu do opodatkowania – bilans, rachunek zysków i strat, oraz inne informacje wymagane przez inspektora podatkowego. Dezeli dokumenty te nie zostaną dostarczone, organ skarbowy możne ustali dochód metoda szacunkowa. Oszacowanie to musi byś dokonane nie później niż 3 lata po zakończeniu odpowiedniego roku podatkowego. Dezeli odroczono termin złożenia zeznania podatkowego, okres ten jest przedłożony o okres odroczenia. Księgi rachunkowe należny przechowywał przez okres 7 lat. Przedsiębiorcy SA zobowiązani do wypełniania rocznej deklaracji podatku dochodowego od spółek i deklaracji podatku dochodowego w wersji elektronicznej.

 

 

6. Podatek od wartości dodanej (VAT)

6.1. Ogólnie

Kazie przedsiębiorstwo, które jest podatnikiem, ma obowiązek płacenia podatku VAT od obrotu. Z tego względu podatek ten jest znany jako podatek obrotowy. W Niderlandach podatek od wartości dodanej (VAT) pobierany jest w każdej fazie produkcji oraz od dystrybucji towarów i usług zgodnie z Szósta Dyrektywa Europejska o podatku VAT. Podstawa opodatkowania jest łączna kwota pobierana za transakcje bez podatku VAT, przy uwzględnieniu określonych wyjątków Z uwagi na fakt, ze w początkowych fazach produkcji dokonuje się odliczę, podatek VAT nie jest kumulowany. VAT, który przedsiębiorstwo płaci od wydatków lub inwestycji (podatek zapłacony) [“indult tac”] jest odliczany od pobranego podatku VAT [“outlet tac”]. Tesli różnica po odliczeniu podatku zapłaconego jest dodatnia, podatnik odprowadza te czesz podatku do urzędu podatkowego, a jeżeli różnica jest ujemna, urząd podatkowy zwraca nadpłacona czesz podatku. Podatek zapłacony przez konsumenta jako końcowego odbiorcy towarów lub usług nie jest odliczalny. Kwoce należnego podatku ustala się na podstawie obowiązującej stawki podatkowej VAT oraz ceny bez podatku VAT zapłaconego za towary i usługi.

6.2. Podatnicy

Osoby prowadzące działalność gospodarcza, np. osoby fizyczne i podmioty gospodarcze maja obowiązek płacenia podatku VAT. Powiązane zakłady stanowiące samodzielny podmiot organizacyjny i gospodarczy, mogą byś uważane za jednostkę fiskalna dla celów podatkowych. W takich przypadkach dostawa towarów i usług wewnątrz jednostki nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Podmioty publiczne mogą byś podatnikiem zobowiązanym do płacenia podatku VAT, jeśli ich działalność nie dotyczy sfery publicznej.

6.3. Podstawa opodatkowania i stawki

Tytuły opodatkowania
Podatkowi VAT podlega:

• dostawa towarów przez przedsiębiorstwo;
• świadczenie usług przez przedsiębiorstwo;
• nabywanie towarów przez przedsiębiorstwo z innego państwa członkowskiego UE;
• import towarów;
• nabywanie przez osoby prywatne nowych lub prawie nowych środków transportu
(pojazdy silnikowe, statki, samoloty etc.) z krajów UE.

Dostawa towarów i świadczenie usług przez przedsiębiorstwo
Określeniu “dostawa towarów’ nadaje się szeroka interpretacje. Pojecie towary obejmuje towary
w sensie materialnym, ale i przesył energii elektrycznej. Dla celów podatkowych “dostawa towarów” obejmuje:

• przekazanie własności towarów w ramach zawartej umowy;
• przekazanie towarów na podstawie umowy najmu-kupna;
• dostawa towarów przez producenta, w oparciu o powierzone materiały przez klienta;
• prywatne ożycie towarów przez przedsiębiorce

Szycie towarów własnej produkcji jest również traktowane jako usługa, jeśli podatek zapłacony za te towary nie podlegałby odliczeniu lub częściowemu odliczeniu, gdyby towary byłyby zakupione u innego przedsiębiorcy
Usługi SA definiowane jako działalność wykonywana za wynagrodzeniem, nie oznaczająca
“dostawy towarów”.

Miejsce dostawy towarów lub świadczenia usług
Rożnica miedzy określeniem dostawa towarów, a świadczenie usług jest teoretyczna, ale ważna z uwagi na miejsce, w którym odbywa się dostawa towarów lub świadczenie usług. Transakcje podlegają warunkom i stawkom podatkowym w zależności od miejsca. Miejsce dostawy towarów oznacza miejsce, gdzie towary znajdują się w czasie dostawy. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy towar jest przewożony w celu dostawy na miejsce przeznaczenia. W tych przypadkach miejscem dostawy towaru jest miejsce, w którym transport się rozpoczął
Innym przypadkiem szczególnym SA sukcesywne dostawy towarów z importu, a wówczas przyjmuje się Niderlandy jako miejsce wszystkich dostaw.
Miejscem świadczenia usług jest zwykle miejsce zamieszkania lub siedziba osoby świadczącej usługi. Dla niektórych usług stosuje się odrębne uregulowania, na przykład dla usług związanych
z prawem autorskim i reklama, doradztwem, informacja, bankowością, ubezpieczeniami, usługami świadczonymi przez biura pośrednictwa pracy itp. W przypadku świadczenia
wymienionych usług, za miejsce ich świadczenia uważna się miejsce zamieszkania lub siedzibę
osoby świadczącej usługi. To samo dotyczy usług telekomunikacyjnych jak i handlu
elektronicznego. Usługi związane z nieruchomością świadczone SA w miejscu, gdzie położona jest nieruchomość

Zwolnienia
Niektóre rodzaje towarów i usług SA zwolnione z podatku VAT, co oznacza, ze podatek nie jest pobierany od tych transakcji i nie można odlicza wcześniej zapłaconego podatku VAT związanego z tymi transakcjami. Zwolnienia z VAT obejmują:

• przekazanie lub wynajęcie nieruchomości (stosując pewne wyjątki); przykładowo płaci
się podatek od nowo wybudowanej nieruchomości w okresie dwóch lat od daty pierwszego użytkowania Nieruchomość możne byś obciążona podatkiem VAT, jeśli dostawca i odbiorca tak ustalili. Możliwość ta jest ograniczona do sytuacji, w których nieruchomość jest użytkowana na cele, które podlegają opodatkowaniu;
• usługi medyczne;
• usługi świadczone przez szkoły i zakłady edukacyjne;
• usługi społeczno-kulturalne;
• wierszopis usług bankowych;
• transakcje ubezpieczeniowe;
• niekomercyjna działalność publicznych organizacji nadawczych;
• niektóre usługi pocztowe;
• usługi pogrzebowe i kremacyjne;
• usługi świadczone członkom przez organizacje sportowe (nie obejmuje opłat za wstęp);
• usługi świadczone przez kompozytorów, pisarzy i dziennikarzy;
• usługi opieki domowej.

Specjalne uregulowania dla małych przedsiębiorstw i sektora rolnego

Małym przedsiębiorstwom (osoby fizyczne) przysługują zwolnienia podatkowe. Dezeli należny podatek VAT po odliczeniu zapłaconego podatku wynosi mniej niż 1.883 euro, można odliczy te kwotę; jeśli zasną suma jest mniejsza od 1.345 euro, nie ma obowiązku płacenia podatku VAT. Tesli z rozliczę wynika brak obowiązku płacenia podatku VAT, firma możne byś zwolniona z konieczności prowadzenia księgowości dotyczącej VAT. Szczególne uregulowania stosuje się w rolnictwie i obejmują one oprawę roli, hodowle bydła i trzody chlewnej oraz ogrodnictwo. Celem regulacji było całkowite wyłączenie sektora rolnego z podatku VAT. Rolnicy nie naliczają podatku VAT i nie mogą odlicza wcześniej zapłaconego VAT.
Przedsiębiorstwom kupującym produkty rolne od rolników przysługuje prawo do stałego
ryczałtowego odliczenia w wysokości 5,1%. Dezeli kwota podatku VAT zapłaconego przez rolnika jest wyższa niż 5,1% wartości sprzedanych produktów, stosowanie specjalnego uregulowania działałoby na niekorzystność rolnika i jego odbiorców. W takich przypadkach rolnik możne ubiega się o zastosowanie normalnego systemu ustawowego.

Stawki VAT ( BTW)
Podstawowa stawka VAT wynosi 19%. Obniżona stawkę 6% stosuje się do dostaw z importu i nabycia towarów i usług wymienionych w tabeli I do Ustawy o podatku obrotowym z 1968r. Obniżona stawkę stosuje się wobec produktów spożywczych i lekarstw. Innymi towarami i usługami objętymi obniżona stawka podatkowa SA: woda, dzieła sztuki, książki, gazety i czasopisma, środki pomocnicze dla niewidomych, protezy z tworzyw sztucznych, określone towary i usługi dla rolnictwa, przewóz osób, sport, zakwaterowanie w hotelu, niektóre usługi pracochłonne i opłaty za wstęp na występy teatralne, do kina, na zawody sportowe, do parków rozrywki, zoo i cyrków. Stawka zerowa obejmuje towary eksportowane z UE, statki morskie i samoloty do transportu międzynarodowego, złoto przeznaczone dla banków centralnych, oraz działalność niektórych rodzajów składów celnych. Stawka zerowa obejmuje transport towarów do innego państwa członkowskiego UE. Podatek VAT jest pobierany w państwie członkowskim, do którego dostarczono towar, jako wewnątrzwspólnotowe pozyskiwanie dóbr w ramach Wspólnoty.

System podatku VAT na rynku wewnętrznym UE
Od 1 stycznia 1993r. funkcjonuje jednolity rynek wewnętrzny Od tej daty ma miejsce swobodny
przepływ osób, towarów, usług i kapitału wewnątrz UE. Uregulowania przejściowe pozostające w mocy obejmują następujące istotne zasady:

I Osoby fizyczne, kupujące towary w innym państwie członkowskim płaca podatek VAT w państwie, w którym dokonały zakupu towarów (zasada kraju pochodzenia towaru).
W tym przypadku nie ma zastosowania zwolnienie z podatku VAT towarów wywożonych
(eksportowanych) z państwa członkowskiego, i obowiązek płacenia podatku VAT przy (wwozie)
imporcie towarów do Niderlandów.

II W obrocie towarowym miedzy przedsiębiorstwami rożnych państw członkowskich, podatek VAT pobierany jest w państwie, do którego towary SA wwożone – importowane (zasada kraju przeznaczenia) według stawek i warunków stosowanych w danym państwie członkowskim. Przedsiębiorstwo wywożąc -eksportując towary stosuje stawkę zerowa VAT.
Przedsiębiorstwa odbierające towary składają deklaracje podatkowa VAT dla towarów zakupionych w innym państwie członkowskim. Uregulowania przejściowe będą utrzymane w mocy do czasu obowiązywania zasady kraju pochodzenia.

III Zasada kraju pochodzenia ma zastosowanie w dostawach towarów i usług w ramach Wspólnoty dla zwolnionych z podatku VAT przedsiębiorstw i rolników, a także do podmiotów prawnych niepodlegającym opodatkowaniu (władze publiczne), chyba, ze łączna wartość zakupionych towarów i usług przekracza 10.000 euro. W takim wypadku kupujący musi wypełnia zeznanie podatkowe w kraju przeznaczenia towaru.

IV Zasadę kraju pochodzenia stosuje się do sprzedażny na odległość towarów o łącznej wartości, uzyskanej przez jednego sprzedawce, do wysokości 100.000 euro za sprzedaż osobom prywatnym, przedsiębiorstwom zwolnionym z podatku VAT, podmiotom prawnym nie podlegającym opodatkowaniu (władze publiczne) i rolnikom objętym uregulowaniami rolnymi.

V Zasada kraju przeznaczenia jest stosowana do osób fizycznych przy zakupie nowych lub prawie nowych samochodów osobowych.

VI Przedsiębiorstwa wykonujące dostawy wewnątrz UE do innego państwa członkowskiego maja obowiązek składania okresowych spisów wykonanych dostaw i usług, podlegających opodatkowaniu VAT w danym państwie członkowskim (tzw. “wymóg spisania”). W zależności od wymagań władz kontrolnych, przedsiębiorstwa zobowiązane SA do dostarczenia dalszych szczegółów dla kontroli pobierania podatku VAT.

VII Z dniem zniesienia granic celnych wewnątrz UE, pobieranie podatku VAT od importowanych towarów i stosowanie stawki zerowej w eksporcie towarów i usług, ma zastosowanie do towarów i usług w obrocie handlowym z państwami trzecimi.

Import towarów
Pojęciem import towarów określa się wprowadzenie do swobodnego obrotu w Niderlandach
towarów pochodzących z państw spoza UE. Stawki VAT SA takie same, jakie obowiązują w przypadku dostaw towarów w Niderlandach. Podatek VAT możne byś pobierany na dwa sposoby. W pierwszej sytuacji ma zastosowanie procedura opłaty celnej, która oznacza, ze należny podatek powinien byś zapłacony przez składającego importowa deklaracje celna lub importer powinien w inny sposób zabezpieczy nabyte towary. W drugiej sytuacji, należny podatek jest pobierany od przedsiębiorstwa, odbiorcy towarów lub usług. Okres zapłaty odracza się do chwili, kiedy przedsiębiorstwo będzie miało obowiązek złożenia okresowej deklaracji VAT. W tym przypadku okres płatności VAT, pokrywa się z prawem do odliczenia tego podatku.

6.4. Fakturowanie

Identyfikacyjny numer VAT jest przyporządkowany do określonego przedsiębiorstwa i stosowany do transakcji przeprowadzanych wewnątrz UE. Od 1 stycznia 2004 roku identyfikacyjny numer VAT przedsiębiorstwa, które dostarcza dobra bać usługi, bać grupy podatkowej musi zawsze zostaw wymieniony na fakturze.

6.5. Deklaracja VAT

VAT jest pobierany na podstawie osobistego oświadczenia Przedsiębiorca jest zobowiązany do złożenia zeznania podatkowego wykorzystując formularz deklaracji VAT. Dokument ten jest automatycznie wysyłany przez organ skarbowy, w przypadku jego nie otrzymania przedsiębiorca powinien zadaszy formularza osobiście Dezeli dobra zostały dostarczone wewnątrz UE, formularz dotyczący dostawy wewnątrz Unii powinien także byś kompletny.
Deklaracja VAT możne byś wypełniana miesięcznie, kwartalnie bać rocznie. Wartość podatku VAT, jaka zapłaci przedsiębiorca będzie zależała od okresu, za jaki deklaracja VAT została wypełniona. Deklaracja musi zostaw wypełniona dla organu skarbowego a opłata uiszczona na rachunek tegoż urzędu w przeciągu miesiąca od końca okresu rozliczeniowego. Opóźnienie wykonania tych czynności grozi kara dla przedsiębiorcy Ur zad skarbowy dokonuje później kontroli sprawdzając czy odpowiednia wartość została oświadczona i zapłacona.
Wszystkie deklaracje VAT związane z rokiem podatkowym od stycznia 2005 roku murza byś
wypełniane elektronicznie.

7. Opodatkowanie w Niderlandach – aspekty międzynarodowe

7.1. Ogólnie

Jak już wcześniej przedstawiono w wyjaśnieniu o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne zamieszkałe na stałe w Niderlandach maja obowiązek płacenia podatku dochodowego od całego dochodu czerpanego ze źródeł na całym świecie W wyjaśnieniu podobnie opisuje się podatek dochodowy od spółek (patrz rozdział 4), który obowiązkowo jest pobierany od zysków przedsiębiorstw z siedziba w Niderlandach jak i innych zysków osiągniętych poza Niderlandami. Jest to obowiązek płacenia podatku w kraju siedziby firmy. W celu zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu podatników w kraju od (części) dochodu czerpanego ze źródeł poza Niderlandami, przygotowano regulacje prawne dla unikania podwójnego opodatkowania.
Osoby nie zamieszkałe na stałe w Niderlandach maja obowiązek płacenia podatku dochodowego
od osób fizycznych z dochodów czerpanych ze źródeł w Niderlandach.
Przedsiębiorstwa z siedziba poza Niderlandami maja obowiązek płacenia podatku dochodowego
od spółek, z tytułu dochodów uzyskiwanych w Niderlandach. Zasada określana jest nazwa
podatków nie związanych z miejscem siedziby spółki.

7.2. Unikanie podwójnego opodatkowania przez podatników stałych

Dla podatników stałych rozróżnia się dwie możliwości zastosowania uregulowań dot. unikania podwójnego opodatkowania dochodu czerpanego za granica i zysków pochodzących z zagranicy. Przede wszystkim kwestie te regulują dwustronne umowy międzynarodowe zawarte przez Niderlandy z wieloma państwami Ponadto, stosuje się jednostronne postanowienia, które zostały przygotowane dla państw, z którymi Niderlandy nie zawarły porozumień o unikaniu podwójnego opodatkowania. Jednostronne postanowienia SA zawarte w “Dekrecie o unikaniu podwójnego opodatkowania z roku 2001”.

                  7.2.1. Metody unikania podwójnego opodatkowania

Podwójnego opodatkowania można unik nas, stosując metodę progresywna zwolnienia, metodę wyrównawcza lub przez odliczenie podatku zapłaconego za granica jako koszt. Dwie pierwsze metody stosowane SA zgodnie z „Dekretem o unikaniu podwójnego opodatkowania z 2001r.” oraz na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Trzecia wynika z niderlandzkich przepisów podatkowych.

                 7.2.2. Zwolnienia z podatku

Zwolnienie z podatku, przy ożyciu metody progresywnej, jest stosowane dla podatków dochodowych od osób fizycznych i podatku dochodowego od spółek. Zwalnia się z podatku dochody i zyski uzyskane za granica, z każdego państwa osobno. Metoda zwolnienia z podatku polega na obniżeniu należnego w Niderlandach podatku od dochodów i zysków.
Obniżenie stawki oblicza się, dzieląc dochód uzyskany za granica przez dochód podlegający
opodatkowaniu, po czym mnożny się wynik z łącznym niderlandzkim należnym podatkiem, którym obciążony jest dochód podlegający opodatkowaniu. Dezeli dochód czy zyski pochodzące

ze źródeł zagranicznych przekraczają łączny dochód czy łączne zyski (z powodu faktu, iż “dochód w kraju” jest ujemny), nie można ubiega się o pełne zwolnienie z podatku od dochodu ze źródeł zagranicznych za dany rok. W takim przypadku, “nadwyżka” zwolnienia zostanie “przerzucona”, a zwolnienie nastąpi w przyszłych latach. Straty zagraniczne pomniejszają niderlandzki należny podatek w roku, w którym zostały poniesione, a obliczenie zniżki na przyszłe lata odbywa się na podstawie odliczenia od dodatniego dochodu zagranicznego kwalifikującego się do zwolnienia.

                7.2.3. Metoda wyrównawcza

Metoda wyrównawcza, zwana tez “credit metod” ma zastosowanie do podatku zagranicznego od lokat, takich jak dywidendy, odsetki i należności licencyjne. Podatek zwykle jest pobierany od kwoty brutto. Na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania możliwe jest wybranie metody wyrównawczej do dochodu uzyskiwanego w poszczególnych państwach oddzielnie, lub do dochodów łącznych pochodzących ze wszystkich państw razem. Podatek w KN obniża się o pobrany podatek za granica lub o należny podatek niderlandzki od zagranicznych dywidend, odsetek i należności licencyjnych, w przypadku, kiedy jest niższy Z uwagi na fakt, ze w Niderlandach podatek z dochodów uzyskiwanych za granica, który podlega wyrównaniu, obliczany jest od podstawy brutto, a niderlandzki podatek dochodowy od osób fizycznych pobierany jest od podstawy netto (po odliczeniu kosztów), istnieje możliwość, ze podatek pobierany w kraju nie będzie wystarczający do zastosowania wyrównania z podatkiem pobranym w państwie, w którym jest źródło dochodu. W takich przypadkach niewyrównana czesz zagranicznego podatku można “przerzuci”, a wyrównanie możne nastawić w przyszłych latach.
Zgodnie z jednostronnym postanowieniem zawartym w „Dekrecie o unikaniu podwójnego
opodatkowania z roku 2001” metoda wyrównawcza odnosi się jedynie do zagranicznych dywidend, odsetek i należności uzyskanych w kraju rozwijającym się, z którym umowa została podpisana.

                7.2.4. Odliczenie jako koszty

W sytuacjach, w których nie ma uregulowań o unikaniu podwójnego opodatkowania, podatki zagraniczne mogą byś odliczone jako koszty związane z uzyskaniem danego dochodu. Ponadto w sytuacjach, w których zwykle wyrównanie byłoby stosowane wobec dywidend, odsetek i należności licencyjnych, podatnik możne ubiega się o nieuznanie wyrównania podatków. Jest to korzystne w przypadku, kiedy wysoki podatek zagraniczny w danym roku nie możne byś w całości wyrównany. Nalepy wówczas odliczy podatek jako koszt. Możliwość ta ma zastosowanie w roku, w którym czerpany jest dochód, oraz wobec łącznej kwoty dywidend, należności licencyjnych i odsetek otrzymanych w danym roku.
Podatnik możne wybrak możliwość odliczenia kosztów od podatku dochodowego od osób fizycznych oddzielnie w podstawie 1 lub w podstawie 2. Kosztów nie można odlicza w podstawie 3.

                7.2.5. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania

Ramy traktatowe
Polityka traktatowa dot. umów o unikaniu podwójnego opodatkowania jest zgodna z postanowieniami konwencji OECD w sprawie unikania podwójnego opodatkowania. Porozumienia o unikaniu podwójnego opodatkowania służą interesom gospodarczym Niderlandów. Tutejsza gospodarka jest otwarta, z ograniczonym rynkiem wewnętrznym i dużym rynkiem zagranicznym. Oznacza to, ze dyza liczba przedsiębiorstw przemysłowych i handlowych działa na rynkach międzynarodowych Polityka wewnętrzna w stosunku do umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, odzwierciedla otwartość w stosunkach z państwami członkowskimi UE i innymi państwami
Darzeniem żadu KN jest znoszenie przeszkód, w tym podwójnego opodatkowania, i rozwijanie międzynarodowego przepływu towarów, usług i kapitału. Dla wspierania inwestycji zagranicznych w KN, podatek od dywidend, odsetek i należności licencyjnych jest bardzo korzystny. Niderlandy dążą do zapewnienia dobrego klimatu inwestycyjnego. Efektem tej polityki jest możliwość inwestowania przez niderlandzkich inwestorów na rynkach zagranicznych na takich samych warunkach jak inni inwestorzy zagraniczni czy krajowi. Inwestorom tutejszym, przysługuje zwolnienie z opodatkowania w Niderlandach zysków otrzymanych przez niderlandzka spółkę macierzysta od zagranicznej spółki zależnej czy zysków osiągniętych w wyniku prowadzonej działalności w stałym przedstawicielstwie znajdującym się za granica. Obowiązuje zasada, ze opodatkowanie zysków ma miejsce tylko w państwie źródła, tj. tam gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza, a inne państwo redukuje obciążenia podatkowe, tak by unik nas podwójnego opodatkowania.

Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
Niderlandy podpisały wiele układów o unikaniu podwójnego opodatkowania, w szczególności w odniesieniu do podatku dochodowego od osób fizycznych, a w niektórych przypadkach także od podatku od majątku Z wymienionymi poniżej państwami KN podpisało umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania i SA w mocy od 1 stycznia 2005:
Argentyna, Armenia, Australia, Austria, Bangladesz, Białoruś, Belgia, Brazylia, Bułgaria, Kanada, Chiny, Chorwacja, Czechy, Dania, Egipt, Estonia, Finlandia, Francja, Gruzja, Niemcy, Grecja, Wielka Brytania i Irlandia Północna, Węgry, Islandia, Irlandia, Indian, Indonezja (układ anulowany w 2000 będzie stosowany przez obie strony do chwili, kiedy wejdzie w życie nowy układ), Izrael, Włochy, Japonia, Kazachstan, Korea, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Macedonia, Malawi, Malezja, Malta, Meksyk, Mołdawia, Mongolia, Maroko, Nowa Zelandia, Nigeria, Norwegia, Pakistan, Filipiny, Polska, Portugalia, Rumunia, Federacja Rosyjska, Singapur, Słowacja, Afryka Południowa, Związek Radziecki (układ ma zastosowanie do byłych republik Związku Radzieckiego, z wyjątkiem Azerbejdżanu, oraz z wyjątkiem byłych państw Związku Radzieckiego, w których ma zastosowanie nowy układ), Hiszpania, Sri Lanka, Surinam, Szwecja, Szwajcaria, Tajlandia, Tunezja, Turcja, Stany Zjednoczone Ameryki, Ukraina, Uzbekistan, Wenezuela, Wietnam, Jugosławia (umowa obejmuje Bośnię, Hercegowinę, Chorwację, Republik Federalnej Jugosławii, Serbie, Czarnogórę i Słowenię), Zambia i Zimbabwe.
Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania obowiązuje “Sutherland Trade and Instrument
Office” w Taibei i “Taibei RepreReprezentatywny Office” w Niderlandach.
Stosunki finansowe miedzy Niderlandami, Antylami Holenderskimi i Aruba SA uregulowane w
Umowie podatkowej Królestwa Niderlandów.

Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania regulujące podatek od spadków i darowizn zostały zawarte i weszły w życie 1 stycznia 2005, z Finlandia, Izraelem, Szwecja, Szwajcaria, Wielka Brytania i Stanami Zjednoczonymi Ameryki.
Umowa podatkowa Królestwa Niderlandów zawiera również klauzule dotycząca opodatkowania spadku.

                      7.2.6. Ulga podatkowa na podstawie postanowię traktatowych

Ogólnie, postanowienia traktatowe dotyczące podatków uprawniają osoby fizyczne i inne jednostki do korzystania z ulgi od podatku z dywidend, odsetek i należności Sposób ustalania tej ulgi jest określony przepisami. Nalepy rozróżnić: zagraniczne regulacje dla stałych podatników albo firm działających w Niderlandach oraz holenderskie przepisy dla stałych płatników i firm w krajach objętych umowami. Regulacje w tej dziedzinie SA publikowane w Dzienniku Urzędowym ( The Sutherland Environment Gazetter). W Niderlandach nakłada się jedynie podatek od dywidend, natomiast nie ma podatku od odsetek i należności
Ulga od podatku od dywidend w Niderlandach jest dokonywana za pomocą metody progresywnej- zwolnienia z podatku. Istnieje tez metoda wyrównawcza. W krajach objętych umowami stosuje się obydwie metody, przy czym to wybór metody zależny od przyjętych reguł. Regulacje te określają również, jakich formularzy należny uzus w danym przypadku.
Wszystkie formularze SA dostępne bezpłatnie, w Niderlandach można je znalezisko pod następującym adresem:

The Elastyczniejszy/ Centrum for facilmente niescherlenie
Adelina logistyka reprografiach centrum
PO BOX 1314
7301 Apeldoorn
The Sutherland

7.3. Opodatkowanie podatników tymczasowych

Zgodnie z ustawodawstwem niderlandzkim podatnicy tymczasowi (zamieszkujący poza granicami KN) maja obowiązek płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych lub podatku dochodowego od spółek, należnego z niżej wymienionych tytułów. Tesli zagraniczny podatnik zamieszkuje w państwie, z którym Niderlandy zawarły umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, obowiązek płacenia podatku w Niderlandach obowiązuje tylko wtedy, kiedy prawo poboru podatku zostało przyznane Niderlandom zgodnie z umowa.

Osoby fizyczne
Tymczasowi podatnicy (zamieszkali poza granicami KN), będący osobami fizycznymi maja
obowiązek płacenia podatków w Niderlandach, tj. podatku dochodowego od osób fizycznych, należnego w roku kalendarzowym z następujących tytułów:

Dochodu podlegającego opodatkowaniu ze stosunku pracy i posiadania mieszkania w
Niderlandach:

a) zysków podlegających opodatkowaniu, ze źródeł prowadzonej działalności przez stały oddział
w Niderlandach lub przez stałego przedstawiciela w Niderlandach;
b) wynagrodzenia podlegającego opodatkowaniu za wykonanie prac w Niderlandach;

c) dochodu podlegającego opodatkowaniu, czerpanego z innych prac wykonanych w
Niderlandach;
d) okresowych wypłat lub świadczeń podlegających opodatkowaniu, jeśli składki były odliczane
w Niderlandach lub kiedy pochodzą z zaopatrzenia emerytalnego, których składki były płacone przez przedsiębiorstwo niderlandzkie;
e) uprawnię do okresowych wypłat lub świadczeń zgodnie z przepisami prawnymi i na rzecz niderlandzkiej osoby publiczno-prawnej;
d) przychodów do opodatkowania, pochodzących z własnego mieszkania podatnika w
Niderlandach, pomniejszonych o ulgi związane z częściowa lub zupełna spłata własnego
mieszkania.

Dochodów do opodatkowania z tytułu znacznego udziału w spółce z siedziba w Niderlandach. Dochody tego rodzaju podlegają opodatkowaniu jedynie w przypadku, gdy osoba posiada znaczne udziały w spółce z siedziba na terytorium Niderlandów. Dochody obejmują zysk w formie dywidendy oraz zyski kapitałowe.

Dochodów podlegających opodatkowaniu z oszczędności i inwestycji w Niderlandach.
Podstawa ustalenia zysków w Niderlandach jest wartość majątku podatnika posiadanego w
Niderlandach po odciągnięciu wartości długów związanych z majątkiem niderlandzkim.
Majanek posiadany w Niderlandach to:

• nieruchomość położona na terenie Niderlandów;
• prawa bezpośrednio lub pośrednio związane z nieruchomością położona w Niderlandach;
• prawa do udziału w zyskach przedsiębiorstwa, którego zarząd znajduje się w
Niderlandach, w przypadku, kiedy prawa te nie pochodzą z posiadania papierów wartościowych lub stosunku pracy i nie zostały obciążone podatkiem na podstawie wymienionych źródeł

Spełniając określone warunki, podatnicy tymczasowi mogą wybrak stosowanie przepisów obowiązujących podatników stałych. W tym przypadku będą traktowani jak podatnicy stali i będą obowiązani do płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych, który będzie wyliczany na podstawie całego osiąganego dochodu, w tym ze źródeł poza granicami KN. Jednocześnie, będą mies prawo odliczenia kosztów i ulg podatkowych na zasadach podatników stałych.

Podmioty prawne
Zagraniczne podmioty prawne maja obowiązek płacenia niderlandzkiego podatku dochodowego
od spółek w roku kalendarzowym z: zysków podlegających opodatkowaniu z działalności gospodarczej prowadzonej w Niderlandach, przez stały odział lub stałego przedstawiciela (termin niderlandzki przedsiębiorstwa jest rozszerzony w aspekcie prawnym); dochodu podlegającego opodatkowaniu, z tytułu znacznego udziału w spółce z siedziba w Niderlandach.

7.4. Porozumienia: Avancer Gricin Agreement, Avancer Ta Ru ling Prac tice, International Inwestorski’ Des

Niderlandy stosują zarówno APA jak i ATRP. APA zapewnia podatkowa dopuszczalność cen (ceny transferowe), jakie funkcjonują w obrocie handlowym miedzy holenderskimi i zagranicznymi grupami. ATRP jest porozumieniem w sprawie podatkowych identyfikacji

złożonych przez międzynarodowe korporacje. W Rotterdamie został powołany zespół, który zajmuje się tymi sprawami. Zagraniczni inwestorzy w celu uzyskania informacji na temat podatkowych skutków pierwszej inwestycji przekraczającej 4,5 mln euro (w Niderlandach) mogą kontaktowa się z IID (International Inwestorski Des), który dostarcza informacji na temat sytuacji prawnej w danym kraju (np. podatek od osób fizycznych, podatek dochodowy od spółek, VAT itp.). Biuroto jest częścią departamentu urzędu podatkowego Richmond w Rotterdamie.

 

 

8. Cło

8.1. Ogólnie

Podobnie jak w innych krajach członkowskich Unii Europejskiej, w Niderlandach cło importowe obowiązuje od chwili wprowadzenia towarów do swobodnego obrotu na obszar celny Unii Europejskiej. Pojecie “cło importowe” pokrywa także inne obciążenia importowe, takie jak np. cło antydumpingowe. Niderlandzkie władze celne SA odpowiedzialne za pobieranie cła i maja prawo do przeprowadzania kontroli.

8.2. Płatnicy

Wprowadzenie towarów do swobodnego obrotu jest jedna z wielu procedur celnych. W tej specyficznej procedurze nadaje się towarom tytuł towarów unijnych, przez co obrót towarowy odbywa się bez ograniczę na wewnętrznym rynku UE. Opłaty celne importowe przez składającego deklaracje zwykle obowiązują z chwila złożenia deklaracji celnej.
Wierszopis spraw związanych z importem towarów zleca się doświadczonym spedytorom i urzędom celnym.

8.3. Podstawa naliczania cła i stawki

Opłaty celne, oblicza się na podstawie:

• klasyfikacji towarów w oparciu o “Taryfę Celna” obowiązująca w UE;
• kraju pochodzenia towarów;
• wartości towarów.

W zależności od rodzaju towarów importowanych, stawki celne importowe SA zróżnicowane
Przykładowo, cło pobierane od surowców zwykle jest niższe od cła pobieranego od towarów przetworzonych.

8.4. Procedury celne w Niderlandach

Nie zawsze znane jest ostateczne miejsce przeznaczenia towarów sprowadzanych do UE. Czasami towary przeznaczane SA do dalszego eksportu. Na podstawie europejskiego ustawodawstwa celnego zostały przygotowane procedury celne, które przewidują możliwość przechowywania towarów pod nadzorem celnym, co umożliwia odroczenie opłat celnych za cło importowe. Innymi przykładami takich procedur SA tranzyt, składanie towarów, import tymczasowy i odprawa celna w kraju. Obowiązek zapłaty cła importowego nastąpi z chwila nie spełnienia warunków związanych z powyższymi procedurami.

Niderlandzkie władze celne starają się wykorzystywał możliwości przewidziane w regulacjach europejskich dla ułatwiania swobodnego przepływu towarów, zachowując jednocześnie stosowny poziom kontroli celnej. W miarę możliwości, stosuje się podejście zintegrowane. Przykłady takiego podejścia podane SA poniżej

Stosowanie uproszczonych procedur
Opracowano uproszczone procedury celne dla wszystkich wymienionych postanowię W celu sprawowania kontroli celnej, niderlandzkie władze celne przyjmują zatwierdzona ewidencje księgowa prowadzona dla celów handlowych. Kontrola ta możne byś dodatkowo wsparta fizycznym sprawdzeniem towarów. System ten sprawdził się w praktyce. Stosuje się również bardziej szczegółowa kontrole. Przedsiębiorstwa korzystają z reguły ze skomputeryzowanej bazy danych i w takim przypadku mogą ubiega się o zastosowanie połączonych procedur uproszczonych (np. procedura składowania towarów na podstawie ewidencji księgowej połączona z uproszczona procedura przewozu towarów na miejsce składowania i wywozu z danego miejsca).

Umowa w formie Memorandum of Understatement (Mo)
Niderlandzkie władze celne w większości przypadków wykonują kontrole celna na podstawie
analizy ryzyka. Tego typu kontrole SA najbardziej skuteczne. Przedsiębiorstwa SA zobowiązane do przekazywania urzędom celnym wszelkiej dostępnej dokumentacji handlowej i innych informacji koniecznych do ustalenia ryzyka. W tym celu władze celne SA gotowe uzgodni Mo z danymi przedsiębiorstwami W rzeczywistości przedsiębiorstwa takie ułatwiają odprawę celna. Mo nakłada obowiązek na urząd celny do przeprowadzenia regularnej rewizji procedur celnych dla poszczególnego przedsiębiorstwa w celu dalszego ułatwienia odprawy celnej dla danych przedsiębiorstw

 

 

 

9. Podatek związany z ochrona środowiska

9.1. Ogólnie

Podatek związany z ochrona środowiska obejmuje podatek od wody gruntowej, wody wodociągowej, odpadów, paliwa i podatek wyrównawczy za zużycie energii.

9.2. Podatek od wody gruntowej

Podatek ten jest nakładany, by zmniejszy wykorzystanie wody gruntowej. Celem jest promocja oszczędnej gospodarki ograniczonymi zasobami wody.

Płatnicy
Podatek od wody gruntowej jest głównie płacony przez firmy, jak np. firmy wodociągowe,
gospodarstwa rolne wydobywające wodę gruntowa, wykonawców robót drenażowych i przedsiębiorstw przemysłowych korzystających z wody gruntowej na cele przemysłowe.

Stawka
Kwota podatku ustalana jest na podstawie ilości wody gruntowej wydobywanej przez przedsiębiorstwa w metrach sześciennych Stawka wynosi 0,1855 euro za m3.

Zwolnienie z podatku
Zwolnienia z podatku od wody gruntowej SA stosowane w przypadku, kiedy małe ilości wody SA wydobywane, w sytuacjach alarmowych, podczas irygacji i nawadniania w rolnictwie i w sytuacjach wynikających z przyczyn środowiskowych Tesli przedsiębiorstwo filtruje wodę w celu późniejszego poboru, wówczas określona kwota możne byś zwolniona od podatku od wody gruntowej, jest to zwolnienie z tytułu filtracji. Zwolnienie to zależny od ilości wody filtrowanej i wynosi 0,1554 euro za każdy m3 wody filtrowanej.

9.3. Podatek od wody wodociągowej

W Niderlandach pobiera się podatek od wody wodociągowej Płatnicy
Firmy, które zajmują się zaopatrzeniem w wodę, poprzez dies wodociągowa, niezależnie czy woda nadaje się do spożycia, czy nie, płaca podatek od wody wodociągowej Podatek ten pobierany jest przez odpowiednie organy wodne, które następnie przekazują ten podatek do urzędów skarbowych.

Stawka
Stawka wynosi 0,149 za m3, a podatek jest pobierany od ilości maksymalnej 300 m3 na rok.

Zwolnienia z podatku
Zwolnienia SA możliwe tylko w wyjątkowych okolicznościach np. w walce z pożarami

9.4. Podatek od odpadów

Ogólnie
Podatek pobiera się za usuwanie odpadów. Celem podatku jest stymulowanie metod przetwarzania odpadów, w taki sposób by były jak najbardziej przyjazne środowisko Wtórne wykorzystanie i zapobieganie SA najlepszymi metodami. Magazynowanie odpadów na wysypiskach oraz spalanie SA najmniej pożądanymi formami utylizacji.

Płatnicy
Podatek od odpadów płacony jest przez zakłady utylizacji odpadów. Wysokosiężny podatku zależny od ilości utylizowanych odpadów.

Stawka
Rozróżnia się kilka stawek podatku od odpadów:
Stawka za usuwanie odpadów wynosi 86,91 euro od każde 1000 kg. Istnieje niższa stawka za
usuwanie odpadów nie palących się lub odpadów, które ze względów ekologicznych nie powinny byś palone. Stawka wynosi 14,34 euro od każdego 1000 kg.
Kiedy odpady przewiezione na miejsce utylizacji poddane SA obróbce, a następnie odprowadzone z miejsca usuwania odpadów, i loss pozostałych odpadów przekazanych do osunięcia jest niższa
od ilości przewiezionej, w takim przypadku zakład utylizacji odpadów możne wystawia o zwrot podatku od części odpadów, która została odprowadzona z miejsca utylizacji.

9.5. Podatek od paliwa

Podatek został wprowadzony w celu ograniczenia zanieczyszczę i zmniejszenia zużycia energii. Podatek od paliwa jest nakładany na węgiel

Płatnicy
Podatek jest pobierany głównie od producentów i importerów węgla Jest on opłacany przez
osoby, które wydobywają, produkują lub importują węgiel i wykorzystują go jako paliwo albo dostarczają innym. Podatek ten nie jest płacony w przypadku ożycia węgla do produkcji elektryczności Wykorzystanie węgla w innych niż paliwowe celach nie podlega temu podatkowi.

Stawka
Stawka wynosi 12,76 euro na 1000 kg węgla

9.6. Podatek od energii

Celem wprowadzenia tego podatku jest redukcja emisji dwutlenku węgla do atmosfery oraz zużycia energii. Podatek wyrównawczy od energii oznacza, ze konsument płaci podatek od energii, która zużywa (gaz, elektryczność i określone oleje mineralne). Dezeli konsument ozywa zamiast gazu ziemnego innego rodzaju paliwa, np. olej opałowy czy LPG, obowiązany jest płaci podatek wyrównawczy od energii. Podatek ten ujęty jest w cenie nałożonej przez dostawce energii czy paliwa. Wpływy podatkowe pochodzące z uiszczania podatku od energii wracają do podatnika miedzy innymi przez obniżenie podatku dochodowego od osób fizycznych. Dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw, których zużycie energii jest na poziomie średnim,

obniżka w podatkach bezpośrednich prawie równa się z należnym podatkiem od energii. Gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa, które działają energooszczędne chroniąc środowisko, płaca mniej podatku od energii i korzystają z wyrównania podatku od energii i zwrotu podatku.

Płatnicy
Podatek od energii jest przerzucany na użytkowników energii przez przedsiębiorstwa zajmujące się dostawa tego rodzaju mediów. Dostawca energii płaci jeden podatek urzędowi skarbowemu.

Stawka
Stosuje się zniżkę podatku od energii w wysokości 199 euro od każdego podłączenia do sieci energetycznej. Stawki SA zależne od dostarczonych ilości, stawki zmniejszają się wraz ze wzrostem zużycia
Pojecie „zielonej” elektryczności lub gazu jest używane do określania energii wytwarzanej ze
źródeł odnawialnych, takich jak wiatr, woda, słonce i biogaz. Zielony gaz jest uzyskiwany ze źródeł odnawialnych. Od 2005 roku nie stosuje się specjalnych stawek na zielona elektryczność i zielony gaz (ekologiczne).

 

9.7. Deklaracja podatkowa

Podatek związany z ochrona środowiska obejmuje podatek od wody gruntowej, wody wodociągowej, odpadów, paliwa i podatek wyrównawczy za zużycie energii. SA one wymierzane na podstawie deklaracji podatkowej. Płatnik jest zobligowany do wypełnienia deklaracji dla każdej kategorii, ozywając stosownych formularzy. Organy skarbowe automatycznie przesyłają takie formularze, w przeciwnym przypadku płatnik musi sam się po nie zgłosi Deklaracje mogą byś wypełniane co miesiąc, kwartał lub rok. Okres złożenia deklaracji zależny od wysokości kwoty, która dany płatnik ma do zapłacenia. Deklaracja winna byś złożona w przeciągu miesiąca od końca okresu rozliczeniowego, podobnie zresztą płatność – podatek musi byś uiszczony w ciągu miesiąca Dezeli okres zostanie przekroczony, istnieje możliwość nałożenia kary.

Menu

Menu

Menu

Kategorie

Tags

Podatki w Holandii

Informacje na temat holenderskich podatków. Zwrot podatku z Holandii. Holenderskie rozliczenia podatkowe. Opisujemy jak obliczyć zwrot podatku z Holandii. Na stronie również kalkulator zwrotu podatku z Holandii.